Del
 | Nyhed

Gymnasiebekendtgørelse udfordrer

Samlæsning af matematik og studieretninger på fremmedsprog udfordrer i udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplaner. 
DEG-L og DEG-B (DEG) har udarbejdet et fælles høringssvar.

Generelt er DEG positive over for den nye bekendtgørelse og læreplanerne, og til at skolerne har fået stor frihed til at planlægge og gennemføre de gymnasiale uddannelser under hensyntagen til lokale forhold og den enkelte skoles særlige profil.

DEG ser dog nogle helt særlige udfordringer i forhold til udkast til bekendtgørelsen.

Samlæsning af matematik (§29):
DEG støtter det særlige fokus på matematik, men finder det uhensigtsmæssigt, at matematik er undtaget fra alle samlæsningsmuligheder. Dette vil bl.a. have den konsekvens, at færre elever får matematik på niveau A, og at der bliver oprettet færre forskellige studieretningsklasser.

Derudover vil de manglende samlæsningsmuligheder have den konsekvens, at der skal oprette mange små matematik B-hold, omkostningerne til de ekstra matematikhold vil stige, og skolerne kan have svært ved at rekruttere kvalificeret matematiklærere.

DEG opfordrer derfor til, at § 29 ændres, så samlæsning af matematik på tværs af beslægtede studieretninger muliggøres, men ikke på tværs af niveauer.

Udbud af studieretninger på fremmedsprog (§15):
DEG er uforstående overfor begrænsningen til én studieretningsklasse på fremmedsprog pr. årgang. Indskrænkningen synes dels at være i modstrid med intentioner og målsætninger i fagplanerne, hvor en af de kompetencer, som gymnasierne skal arbejde med, er globale kompetencer og dels den stigende forventning til brug af fremmedsprog på arbejdsmarkedet.

DEG foreslår derfor, at begrænsningen til kun én studieretningsklasse ophæves, så muligheden for dispensation i stedet begrænses til én studieretning, men med flere klasser inden for denne studieretning, hvis der er efterspørgsel efter det.

Læs hele DEG´s høringssvar her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K