Del
 | Nyhed

Ledelse i praksis

-  for ledere på uddannelsesinstitutioner  

I perioden november 2012 til november 2013 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler – Lederne og Gymnasieskolernes Rektorforening et fælles kursusforløb for le­dere på følgende uddannelsesinstitutioner: Almene gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler, VUC, produktionsskoler, AMU, landbrugsskoler.

Hvorfor ”Ledelse i praksis”?

God ledelse er ikke en entydig størrelse. En leder på en uddannelsesinstitution skal hele tiden have flere forskellige kompetencer i spil - tilpasset situationen. Den gode leder er konstant i bevægelse. Lederen skal løbende udfordre sit lederskab.

”Ledelse i praksis” giver nuværende ledere et solidt indblik i de arbejdsopgaver og udfordringer, lederstillingen indebærer, samt mulighed for at tilegne sig de fornødne kompetencer til at bestride en lederstilling. Endvidere giver forløbet et godt funda­ment for, at deltagerne senere kan påbegynde en kompetencegivende videreud­dan­nelse inden for ledelse.

Udviklingen kalder på stærke ledelsesmæssige kompetencer. Ikke blot hos den strategiske ledelse, men også hos mellemlederne. I takt med udviklingen vil ledel­sernes roller og opgaver ændre karakter, hvilket vil skærpe kravene til fortsat profes­sionalisering af ledelsesopgaven.

  

De seks seminarer:

1. seminar

Forandringsledelse på en uddannelsesinstitution/pædagogisk ledelse/kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner

2. seminar

Økonomi som strategisk ledelsesredskab/vilkår og rammebetingelser for beslutningsprocesser

3. seminar

Fokus på det personlige lederskab, konfliktløsning, positiv psykologi

4. seminar

Fokus på det personlige lederskab/coaching, mentoring, mediering, supervision

5. Seminar

Ledelse på kort og langt sigt/kvalitet og evaluering

6. seminar

Projektopgave

 

Kort præsentation af forløbet:

- Forløbet henvender sig til ledere med pædagogisk ansvar - både erfarne og nye. Det fordres, at deltagerne har personaleansvar og stor interesse i at dygtig­gøre sig.

- Forløbet henvender sig til ledere fra flere skoleretninger. Forløbet indeholder derfor både fælles elementer med relevans for hele uddannelsessektoren og mere specifikke elementer, der retter sig mod de enkelte skoleformers særlige problem­stillinger.  

- Kursisterne deltager i seks seminarer a 2 hele dage med overnatning.

- Som en integreret del af forløbet skal kursisterne udarbejde en projektopgave med relevans for skolen. Projektarbejdet sker under vejledning fra en proceskon­sulent.

- Forløbet tager udgangspunkt i aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger i ud­dannelsesverdenen – ledelsesteorier relateres derfor altid til skolernes hverdag og prak­sis. Der arbejdes meget med cases.

- Undervisningen er tilrettelagt som ”blended learning” – det vil sige, under­vis­nin­gen veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppevis case-læring, kursist-præ­sen­ta­tion, refleksion og diskussioner. Seminarformen kræver stort engagement fra kur­­sisternes side.

- Undervisningen tilrettelægges og koordineres af trænede proceskonsulenter, der følger kursisterne igennem hele forløbet.

 

Kursisterne vil:

  • Møde undervisere fra egen skoleform
  • Møde undervisere fra tilgrænsende skoleformer
  • Arbejde både individuelt og i grupper med både tværgående og skolespecifikke cases
  • Indgå i netværksgrupper på tværs af skoler.

<font color="#000000"></font>

Pris og praktiske forhold

Prisen for deltagelse er 32.000 kr., der betales inden kursets start.  Betaling dækker alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i seks seminarer, herunder undervisning, vejledning under projektarbejde, undervis­nings­materialer, overnatning og fortæring under seminaropholdene. Tilmelding er binden­de.

Kursusledere er direktør Birger Hørning, HANSENBERG, rektor Thomas Jørgensen, Borupgård Gymnasium og vicedirektør Gitte Lykkehus, HANSENBERG

Der optages normalt 25 kursister pr. hold.  Detaljeret kursusprogram fremsendes i god tid inden kursusstart.

 

Holdene gennemføres med følgende startdatoer for det første seminar:

Hold 12 1. seminar: d. 31. jan. - 1. februar 2013 

Hold 12 2. seminar: d. 4. april - 5. april  

Hold 12 3. seminar: d. 29. august - 30. august 

Hold 12 4. seminar: d. 31. oktober - 1. november

Hold 12 5. seminar: d. 12. dec. - 13. dec.   

Hold 12 6. seminar: d. 6. feb. - 7. februar 2014     

Tilmelding:

Tilmelding af kursister skal ske ved at udfylde den tilmeldingsblanket, der findes bagerst i kursusfolderen. Husk at gemme mailen på egen maskine inden, den sendes. Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt. Det er muligt at tilmelde flere deltagere pr. skole (to deltagere pr. skole anbefales).

Tilmeldingsblanketten mailes til Ulla Eriksen, mail uer@esnord.dk  

 

Bindende tilmelding skal være os i hænde senest den 1. november 2012

For yderligere information: Ulla Eriksen mail uer@esnord.dk eller tlf 40 25 86 05


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K