Del
 | Nyhed

Notat om Finanslov 2011

Hos Danske Erhvervsskoler – Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til at tale økonomi, for det koster penge at leve op til målsætningerne om gode erhvervsuddannelser.

Aftalen om årets finanslov for 2011 faldt på plads sent mandag den 8. november 2010.  Desværre præsenterer finanslovsaftalen de erhvervsrettede uddannelser for yderligere besparelser udover de allerede kendte på 145 mio. kr. i 2011, som blev fremlagt i forslaget til finanslov den 24. august 2010. Besparelserne mere end fordobles fra de hidtidigt udmeldte, idet der kommer nye besparelser på 174 mio. kr. således at de samlede besparelser bliver på knap 320 mio. kr. i FFL2011 i forhold til finanslov 2010.

De massive besparelser på dette års finanslov svarer til reduktioner på de erhvervsrettede uddannelser på i gennemsnit knap 3 pct. af den samlede taxameterramme for skolerne eller besparelser på 2.650 kr. i gennemsnit pr. elev i 2011 i forhold til 2010. Dette i en tid, hvor den globale satsning på uddannelse aldrig har været vigtigere. Alene ”grønthøsterbesparelserne” på taxametrene udgør i alt 2,1 pct. (0,6 pct. + 1,5 pct.). Derudover kommer en række besparelser, der tager udgangspunkt i adskillige konsulentrapporters urealistiske besparelsespotentialer på bl.a. SU- og VEU-digitalisering, Ambitiøs It og administrative fællesskaber.

Endvidere er der i 2010 udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1 %, som enten kan indregnes i regnskabet for 2010 eller i 2011. Besparelsen beløber sig til cirka 110 mio. kr. for de erhvervsrettede uddannelser.  Såfremt skolerne afholder besparelserne i 2011 bliver de samlede reduktioner på i størrelsesorden 429,5 mio. kr. eller 3.600 kr. pr. årselev.

Erhvervsskolerne er meget dårligt rustet til at imødegå de nye besparelser.  I 2009 kunne skolerne præstere en overskudsgrad på 2,1 pct. mod 0,2 pct. i 2008. Over en treårig periode fra 2007 til 2009 er den gennemsnitlige overskudsgrad af den ordinære drift på 0,8 pct. på de erhvervsrettede uddannelser. Andre beslægtede uddannelsesområder præsterer i den forbindelse markant højere overskudsgrader.

Danske Erhvervsskoler stiller sig undrende overfor endnu en omgang besparelser på uddannelsesområdet, og især på de erhvervsrettede uddannelser. For hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvem skal finansiere fremtidens velfærdssamfund? og ikke mindst hvordan overlever vi den globale konkurrence?  I DE-L mener vi ikke løsningen er at skære ned på uddannelserne. Tværtimod mener vi at en del af løsningerne ligger ude på vores skoler, hvor rammerne for bedre kvalitet i undervisningen, blandt andet sikres gennem gode økonomiske rammer for skolernes drift, i stedet for massive nedskæringer.

Konsekvenserne af finanslov 2011 for erhvervsskolerne:
I forhold til situationen i 2010 betyder besparelserne i finanslov 2011 markante forringelser i de erhvervsrettede uddannelsers økonomiske forudsætninger: Kendte besparelser – forslag til finanslov 2011 præsenteret i august 2010:

Regeringens genopretningsplan – generel besparelse 0,6% 63,0 mio. kr.
Ambitiøs IT  37,1 mio. kr.
Administrative fællesskaber 18,9 mio. kr.
Statens elevkvote, indkøbseffektivisering, digitalisering af VEU- og SU 26,5 mio. kr
I alt forslag til finanslov 2011 kendte besparelse 145,5 mio. kr.

Nye besparelser i forbindelse indgåelse af aftale om finansloven for 2011 den 8. november 2010
1,5 %’s besparelsen (excl. grundtilskud m.v.) 154,0 mio. kr.
Indkøbseffektivisering, fase 5, p.b.a. politiaftale 20,0 mio. kr.
Nye besparelser i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 174,0 mio. kr.

Samlede besparelser i forbindelse med finanslov 2011 319,5 mio. kr.

Besparelserne i finansloven for 2011 svarer til ca. 2.650 kr. pr. årselev.  

Herudover
Dispositionsbegrænsning på 1 pct. placeres enten i 2010 eller i 2011 regnskab 110,0 mio. kr.

Den udmeldte dispositionsbegrænsning på 1 pct., kan enten indregnes i regnskabet for 2010 eller i 2011. Besparelsen beløber sig til cirka 110 mio. kr. for de erhvervsrettede uddannelser.  Såfremt skolerne afholder besparelserne i 2011 bliver de samlede reduktioner på i størrelsesorden 429,5 mio. kr. eller 3.600 kr. pr. årselev. I nedenstående figur er besparelserne i finanslov 2011 opgjort i kroner pr. elev. Endvidere er det forudsat i grafen at 1 pct’s dispositionsbegrænsningen placeres i 2011 på skolerne.

Øvrige indirekte besparelser vedrørende de erhvervsrettede uddannelser i finansloven for 2011:
Samtidig med de direkte henførbare besparelser som de erhvervsrettede uddannelser bliver præsenteret for i finansloven for 2011 er der en række indirekte, som bl.a. stammer fra regeringens Genopretningsplan, som rammer skolerne hårdt, blandt andet som følge af forventet lavere elevaktivitet.

Satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), der indgik i regeringens Genopretningsaftale fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011. Undervisningsministeriet har tidligere kalkuleret med at besparelserne som følge heraf ligger på i størrelsesorden 400 mio. kr. i 2012.

Forslaget vil medføre et lavere aktivitetsniveau på AMU, som følge af at færre virksomheder sender deres medarbejdere på efteruddannelse, hvilket rammer en række af erhvervsskolerne hårdt.

I genopretningsplanen reduceres støtteperioden for SVU derudover fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse, hvilket er en forringelse for ældre studerende.

Andre forhold der rammer de studerende, og i visse tilfælde arbejdsgivere i 2011, som følge af Genopretningsaftalen er besparelser ved harmonisering af befordringsordninger, og besparelser i forbindelse med ændring af fordeling af tilskud til kost og logi m.v.

Endelig har Undervisningsministeriet forud for den endelige fastsættelse af taksterne i finanslov 2011 foretaget et taksteftersyn på AMU-området, som konkluderer, at der ikke længere er behov for ekstra 80 mio. kr., som har været tilført AMU-økonomien i årene 2008-2010, som følge af udløb af Globaliseringsaftale fra 2007. Ministeriets undersøgelse tager udgangspunkt i aktiviteten i 2009 på AMU-området, som var ekstraordinær stor pga. finanskrisen, der gik hårdt ud over de kortuddannede. Som følge af at globaliseringstilskuddet forsvinder i 2011 medfører det stærkt reducerede takster på AMU-området, hvilket forringer økonomien på erhvervsskolerne yderligere udover de allerede kendte finanslovsbesparelser.  

Bilag:
Nedenfor belyses de seneste initiativer som forligspartierne henholdsvis Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen er blevet enige om i finansloven for 2011, og som berører erhvervsskoleområdet.  

Nye initiativer i finanslovsforliget for 2011 indgået den 8. november 2010
Flere unge i uddannelse:
Søgningen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er øget væsentligt i de seneste år. Den øgede tilgang til uddannelserne indebærer merudgifter i 2011 og de kommende år. Merudgifterne til den øgede aktivitet skal som udgangspunkt afholdes af midler fra globaliseringspuljen, der er afsat for at nå målene om at mindst 95 pct. og 50 pct. af alle unge skal have henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. I 2011 er midlerne i globaliseringspuljen imidlertid fuldt udmøntede. Det er derfor nødvendigt at finde særskilt finansiering til merudgifterne i 2011.

Forligspartierne er på den baggrund enige om en etårig dispositionsbegrænsning på Undervisningsministeriets taxametre m.v. på 1,5 pct. i 2011, svarende til 154 mio. kr. på erhvervsskoleområdet. Det frie skoleområde, samt grundtilskud og udkantstilskud friholdes herfor. Herudover er forligspartierne enige om, at merudgifterne i 2012 skal finansieres af midler i globaliseringspuljen.

Besparelsen på 1,5 pct. udmøntes ved at blive indarbejdet i taxametrene for 2011.

Kommentar: Idet erhvervsskolerne får væsentligt mindre i grundtilskud pr. årselev end f.eks. stx-gymnasierne og VUC’erne rammer besparelsen hårdere her. Grundtilskuddet beregnet pr. årselev er cirka 2.500 kr. på erhvervsskolerne mod 4.300 på de almene gymnasier og 5.800 kr. på VUC.  

Indkøbseffektivisering som følge af ”Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011”:
Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011, der blev vedtaget som led i finanslovsforhandlingerne den 6. november 2011, indebærer blandt andet at femte fase i statens indkøbsprogram effektueres. Der gennemføres udbud inden for indkøbskategorierne kopi- og printerpapir, telefoni og mobilt bredbånd, hoteller i Danmark, kontorartikler, it-konsulenter, trykkeriydelser m.v. Indkøbsaftalerne i femte fase af Statens indkøbsprogram træder i kraft 1. januar 2011, og det vurderes, at de nye aftaler vil billiggøre indkøbet i alle institutioner på statens område svarende til i alt 196 mio. kr. i 2011. For erhvervsskoleområdet medfører det nye besparelser i størrelsesordenen 20 mio. kr. svarende til en reduktion på knap 200 kr. pr. årselev.

Kommentar: I forvejen er der i finansloven for 2011 indarbejdet en reduktion i undervisningstaxametrene som følge af Deloittes rapport om indkøbseffektivisering. Det vedrører fase 2-4.    

Voksen og efteruddannelse:
Idet der i øjeblikket er en høj efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU m.v.) som forventes at fortsætte i 2011 er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om, at der fortsat er behov for om- og opkvalificering af kortuddannede. Forligspartierne er derfor enige om at fastholde det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 og muliggøre udgifterne til VEU-godtgørelse i forbindelse hermed. Aktivitetsniveauet i 2011 bliver derfor fastsat til at være som i 2010 ifølge Undervisningsministeriet.

Forligspartierne er enige om, at disse udgifter finansieres ved at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), der indgik i genopretningsaftalen fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011.

Satserne for VEU-godtgørelse svarer til højeste dagpengesats og udbetales til virksomhederne som løntabsgodtgørelse. Dermed reduceres virksomhedernes omkostninger ved at sende deres medarbejdere på efteruddannelse. Satserne for godtgørelse reduceres med 20 pct. som følge af genopretningsplanen.

I genopretningsplanen reduceres støtteperioden for SVU fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse.

Kommentar: Det skal bemærkes at skolerne rammes markant på taxametrene, blandt andet som følge af bortfald af 80 millioner kroner i taksterne for 2011 på baggrund af udløb af Globaliseringsaftalen fra 2006.  

Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse:

Udgiften pr. årselev i 6 ugers selvvalgt uddannelse er steget fra ca. 110.000 kr. i 2007 til knap 190.000 kr. i 2010.  Forligspartierne bag finansloven for 2011 er derfor enige om at indføre et prisloft på 140.000 kr. pr. årselev. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse bliver ikke berørt.

Kommentar: Der udestår en problemstilling med særligt dyre kurser, f.eks. stort kørekort, som Undervisningsministeriet er i gang med at undersøge.  

Flere praktikpladser i 2011:
Forligspartierne har indgået ”aftale om flere praktikpladser i 2011”. Med aftalen afsættes 2,4 mia. kr. som tilvejebringes via en midlertidig forøgelse af AER-bidraget. Midlerne skal skabe rammerne for etableringen af knap 9.000 praktikpladser i 2011 som led i den særlige indsats på praktikpladsområdet. Desuden videreføres en forhøjet kvote på skolepraktik med 1.500 pladser i 2011.

Præmieringsordningen fra november 2009 videreføres til og med 2011 og forøges yderligere, så virksomhederne modtager en præmie og bonus på op til 70.000 kr. pr. praktikpladsaftale af minimum 24 måneders varighed. 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K