Del
 | Nyhed

Notat om vurderingen af uddannelsesparathed


Baggrund
 
Regeringen har afsluttet sin høring af lovforslaget om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse.

Det fremgår af lovforslaget, at elever, der forlader grundskolen og 10. klasse, og som ønsker at påbegynde en ungdomsuddannelse, skal vurderes for, om de besidder de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, forstået som enten en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), en højere forberedelseseksamen eller en erhvervsuddannelse.

Vurderingen af uddannelsesparathed

DA, LO og Danske Erhvervsskoler - Lederne foreslår, at det i lovforslaget tydeliggøres, at de unge skal vurderes i forhold til den uddannelse, som den unge vil påbegynde efter 9. eller 10. klasse.

Forslaget vil ikke medføre, at eleverne skal træffe endelig beslutning om deres uddannelsesvalg i 9. klasse for at blive vurderet som uddannelsesparat. Derimod skal eleverne vurderes som uddannelsesparat i forhold til det uddannelsesønske, som eleven har ved udgangen af 9. klasse.

Det kan beskrives ved følgende 3 eksempler:

  1. Anders vil gerne starte på teknisk skole. Han ved ikke præcist, hvilke beskæftigelse han vil have, men det skal være noget inden for byggeriet. Så han vil starte på indgangen Bygge og anlæg. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal herefter vurdere Anders i forhold til at påbegynde denne indgang og ikke de enkelte uddannelser, der henføres til udgangen. Anders vælger først uddannelse senere på grundforløbet.
  2. Birgitte ved ikke, hvad hun vil. Men hun vil i gang og tænker på handelsskolen. Så kan hun senere komme i butik eller på kontor eller noget helt tredje. Det kan også være, at hun vil skifte til htx. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal herefter vurdere Birgitte i forhold til den merkantile indgang (HG1/HG2)
  3. Claus vil være elektriker. Der er han ikke så meget tvivl om. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal herefter vurdere Claus i forhold til uddannelsen til elektriker, herunder de personlige og faglige forventninger i forhold til denne uddannelse.


Det forhold, at eleven skal vurderes i forhold til sit uddannelsesønske, medfører ikke, at eleven ikke på et senere tidspunkt senere kan skifte uddannelse, enten fordi eleven skifter interesse eller for at kunne fortsætte på en uddannelse med skolepraktik.  Det vil der fortsat være mulighed for.

Forslaget begrundes med, at

  • Unge, der søger erhvervsuddannelse, søger ofte en bestemt erhvervsuddannelse alternativt en indgang, der dækker det erhverv eller profession, som den unge ønsker beskæftigelse inden for, når uddannelsen er afsluttet.
  • De faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal være til stede for at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, skal vurderes i forhold til, hvilke uddannelse eleven ønsker at påbegynde. Der er således væsentlig forskel på den helhed af personlige og faglige kompetencer, der er nødvendig i forhold til at kunne gennemføre henholdsvis de tekniske erhvervsuddannelser, de merkantile erhvervsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser
  • Unge, der ikke er uddannelsesparate i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse kan være uddannelsesparat i forhold til en anden erhvervsuddannelse eller indgang. Formålet med vurderingen af uddannelsesparathed er at understøtte vejledningen i Ungdommens Uddannelsesvejledning, så eleven vejledes i, hvordan eleven enten bliver uddannelsesparat til den ønskede uddannelse eller om en erhvervsuddannelse, hvor eleven er uddannelsesparat, kan gennemføres med personlig eller faglig hjælp.


Forslag
I det nuværende lovforslag (§2g, stk. 1) er det anført:
Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. dog stk. 2 og 5.

DA, LO og Danske Erhvervsskoler – Lederne foreslår følgende tilføjelse (med fed kursiv):
Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. dog stk. 2 og 5. Vurderingen skal så vidt muligt ske i forhold til elevens uddannelsesønske

Ejner Holst, LO-sekretær, LO      
Peter Amstrup, Formand, Danske Erhvervsskoler - Lederne
Henrik Bach Mortensen, Direktør, DA


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K