Del
 | Nyhed

Unge med Væxtfactor


I en tid, hvor mange unge fokuserer på 10 minutters berømmelse og kunstig anerkendelse i TV-udsendelser som X-FACTOR og Paradise Hotel, er det væsentligt at pointere, at der på bl.a. de erhvervsgymnasiale uddannelser htx og hhx uddannes mange elever med VÆXT-FACTOR!! Med dette begreb forstår jeg primært innovative, entreprenørielle og handlekraftige unge med en positiv holdning til det private erhvervsliv. De er præget af konkurrencementalitet og kampgejst og vil blive den ny drivkraft for innovation og iværksætteri. Altså vil de være en betydende ressource og spille en væsentlig rolle for den fremtidige udvikling og vækst i det danske samfund. Dette er værd at erindre på et tidspunkt, hvor man fra såvel rød- som blå blok i folketingssalen netop understreger nødvendigheden af vækst.  

Regeringens vækstdagsorden og strategi har bl.a. været formuleret af regeringens vækstforum, og her konkluderer man, at ungdomsuddannelserne fremover i højere grad skal tilrettelægges med udgangspunkt i erhvervslivets behov. Ja, selvfølgelig – og her har vi på de erhvervsgymnasiale uddannelser et ståsted, der er værd at bygge videre på. Vi skal og vil i endnu højere grad udnytte den tætte kontakt og det samarbejde, vi har med erhvervslivet på såvel centralt som lokalt plan.  

På centralt plan vil vi arbejde på at indgå forpligtende samarbejder med f.eks. DI, DE, DA, LO og store virksomheder som Danfoss, Grundfos, Lego og Terma. Vi ønsker et partnerskab, hvor medlemmerne via dialog og indflydelse får mulighed for at præge de erhvervsgymnasiale uddannelsers tilrettelæggelse og gennemførelse. Formålet er selvsagt at kunne bidrage til, at uddannelserne i endnu højere grad afspejler de fremtidige kompetencekrav i erhvervslivet. Derved vil vi ”ikke kun af navn, men også af gavn” kunne blive erhvervslivets gymnasieuddannelser. Via partnerskabet har vi forhåbninger om støtte til bl.a. virksomhedsophold for lærere, pædagogiske udviklingsprojekter med fokus på det erhvervsrelaterede, koordination af landsdækkende konkurrencer for vore elever med fokus på innovation og entreprenørskab m.v..

På lokalt plan vil vi intensivere arbejdet med at få erhvervslivet ind på skolen og eleverne ud i erhvervslivet. Dette vil bl.a. ske via øget anvendelse af gæstelærere og censorer fra erhvervslivet, gennemførelse af praksisnære undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete cases fra lokale virksomheder samt virksomhedsspil. Ligeledes vil vi arbejde aktivt på, at eleverne på de erhvervsgymnasiale uddannelser skal kunne støtte de mindre virksomheder gennem projekter inden for blandt andet forretningsudvikling, arbejdsorganisering og introduktion af ny viden.  

Med disse tiltag vil erhvervsgymnasierne tage vækstudfordringerne op og bidrage aktivt til udviklingen af det danske samfund. Vi er overbeviste om, at mange af vore dimittender efter videregående studier inden for primært det tekniske eller merkantile område vil kunne bidrage til yderligere vækst.

Her og nu er det afgørende, at erhvervsgymnasiernes potentiale som vækstressource bliver anerkendt og økonomisk tilgodeset fra politisk hold. Endelig skal opbakningen fra arbejdsmarkedets parter også være mere synlig!!

Bragt i Nordjyske Stiftstidende søndag den 22. maj 2011.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K