Del

Markedsgørelse af de studieadministrative systemer

Muligheder, fordele og ulemper
I sommeren 2016 skal EASY administrationssystemet være udfaset på erhvervsskoleområdet, men her i august 2014 er der stadig lang vej, før en egentlig markedsgørelse kan blive en realitet.

Første skridt på vejen frem mod en reel markedsgørelse, er en konkret udmelding fra UNI-C om hvilke funktioner i EASY, der skal markedsgøres. For trods det klare budskab fra ministeren om frit valg af et studieadministrativt system til understøttelse af skolernes behov, omfatter det frie valg jo kun den del af EASY’s funktioner, der har med skolernes interne arbejdsgange at gøre.

I disse dage og et godt stykke ind i efteråret arbejder UNI-C med en nærmere afklaring af hvilke funktioner af EASY, der skal markedsgøres. Før dette arbejde er afsluttet og UNI-C er klar til en udmelding, giver det ikke mening, hverken for skolerne eller potentielle leverandører, at begynde at spekulere i konkrete systemer.

Valgfrihed kræver forberedelse
Med markedsgørelsen af EASY kan skolerne i høj grad selv bestemme og designe sine interne arbejdsgange ved frit at vælge sit system. På papiret åbner valgfriheden op for at skabe mere effektive administrationer, der igen frigør flere ressourcer til undervisning. Udfordringerne ved at have frit valg på et marked er, at du får hvad du betaler for. Kan man ikke formulere sine ønsker klart, kan man hurtigt købe sig et system, der hverken frigør ressourcer eller gør driften billigere. Derfor er det ikke for tidligt at begynde arbejdet med at se på og identificere sine arbejdsgange.

Datawarehouse
Arbejdet med Datawarehouse på det gymnasiale område er begyndt at tage form. I august måned fik Datavarehus gruppen demonstreret mulighederne. Nu forestår arbejdet med at fylde relevant data inden i varehuset, så man kan begynde at bruge redskabet. Vi arbejder forsat med EUD databasen og forventer at komme til en nærmere afklaring i efteråret.

EASY-A til C
Ved overgangen til den centrale EASY-C løsning, kommer der ikke til at ske de store ændringer for brugerne. Dog kan overgangen betyde at integrationer og 3. parts applikationer ikke længere virker som før. UNI-C har tidligere opfordret skolerne til at sikre at deres leverandører af integrationer til EASY tester deres applikationer op imod EASY-C. Skolerne bør derfor kontakte deres leverandør(er) og sikre sig at de er opmærksom på overgangen til EASY-C og at de har fået testet at deres systemer virker.

Læs mere om markedsgørelsen her

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K