Del

Fokus på digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for, at erhvervsskolerne har de bedst mulige vilkår til at uddanne digitalt parate elever til fremtidens arbejdsmarked.

Erhvervslivet og Danmarks konkurrenceevne er afhængig af, at erhvervsskolerne leverer faglærte, erhvervsgymnasiale studenter og VEU-kursister, der er fortrolige med digitalisering, er digitalt parate og kan sætte digitaliseringens muligheder i spil i forhold til deres fag og videre uddannelse.

Foreningen arbejder derfor med en række initiativer og projekter, som skal understøtte erhvervsskolerne i at få bedst muligt udbytte af digitalisering. Foreningen har valgt at fokusere på seks områder: Strategi, Pædagogik, Kompetencer, Investering, Omverden og Supportprocesser.

På denne side vil der løbende blive orienteret foreningens arbejde med de fem fokusområdet. Læs mere under hvert fokusområde.

Digitalisering på erhvervsskolerne

Erhvervsskolerne har øget fokus på de potentialer, digitalisering giver i forhold til undervisning.

Lars Goldschmidt
Formand for DEG-B

1. Strategisk fokus

Bestyrelsens og ledelsens strategiske fokus på digitalisering af undervisningen er afgørende for udviklingen af digitalisering af læring.

Fælles strategi for digitalisering

DEG er i gang med at udvikle en strategi for, hvordan foreningen kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med at udvikle og implementere digitalisering inden for skolens kerneopgaver. Strategien skal danne ramme om foreningens indsatser på det digitale område.

Guide til bestyrelser om digitaliseringsstrategi

DEG-B har udarbejdet en guide, der skal hjælpe erhvervsskolernes bestyrelser med at udarbejde en digitaliseringsstrategi, der er tilpasset skolens lokale muligheder, udfordringer og ambitioner. Formålet med guiden er at motivere bestyrelser og ledere til at samarbejde om at udvikle digitaliseringsstrategier. Find den under foreningens kort og godt eller her.

App om bestyrelseskompetencer

Der vil blive udviklet en app, der kan kortlægge kompetenceprofiler i skolernes bestyrelser. Formålet er at give bestyrelserne et værktøj til at evaluere bestyrelsens kompetenceprofil sat i forhold til kompetencebehov.

Baselineundersøgelse om it på AMU

DEG har udarbejdet en undersøgelse af AMU-underviseres brug af it i undervisningen. Undersøgelsen er en baselineundersøgelse og vil blive gentaget i 2020 for at følge udviklingen. Link til undersøgelsen

 

2. Pædagogisk fokus

Øget pædagogisk fokus på it som pædagogisk værktøj og eksperimenter med nye undervisningsformer med it er afgørende for udvikling af digitalisering af læring.

It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i forbindelse med FoU-programmet "It som pædagogisk værktøj" stået for en række forsøg med anvendelsen af it som pædagogisk værktøj på tværs af de typiske uddannelsesområder på erhvervsuddannelserne. Find kataloget og yderligere informationer her.

Som afslutning på FoU-programmet afholdt EVA sammen med DEG, STIL, Uddannelsesforbundet og HL en konference den 29. maj 2017 for at styrke videndelingen og den lokale udvikling af kompetencer til at anvende it i undervisningen.

3. Kompetencefokus

Udvikling af elevernes og undervisernes kompetencer er afgørende for udvikling af digitalisering af læring på erhvervsskolerne.

Visualisering af den digitale erhvervsskole

Foreningen har sammen med HL og Uddannnelsesforbundet kortlagt, hvad digitalisering er på en erhvervsskoler. Brug plakatens tematikker og tilhørende spørgsmål til at undersøge, hvad der kendetegner digitalisering på erhvervsskolerne. 

Hent plakaten her.

Baselinemåling - hvor er langt er erhvervsskolerne med digitalisering

Baselineundersøgelsen skal give et øjebliksbillede af, hvor erhvervsskolerne er henne på det digitale område. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en undersøgelse fra EVA og suppleres med en undersøgelse af AMU-underviseres anvendelse af it i undervisningen. Baselineundersøgelsen gentages i 2020 medhenblik på at se om der sker en udvikling i undervisernes anvendelse af it i undervisningen og i deres syn på elever og kursisters kompetencer inden for digitalisering.

4. Investeringsfokus

Investeringer i nye teknologier i form af digital hardware og software er afgørende for udvikling af digitalisering af læring.

5. Omverdensfokus

Udvikling af digitalisering af læring kræver at skolerne og sektoren har fokus på at etablere netværk og alliancer med relevante samarbejdspartnere. It gør det desuden muligt at have et internationalt og globalt blik i undervisningen.

Eksterne samarbejdspartnere

DEG arbejder for at etablere partnerskaber omkring digitalisering med eksterne samarbejdspartnere. Der er fx etableret et samarbejde med Teknologisk Institut. Formålet er at sætte nye indsatser i gang på det digitale område samt at skabe synergi og vidensdeling mellem de indsatser, der allerede er i gang på det digitale område.

Digitaliseringsklar lovgivning

DEG-L´s it-udvalg arbejder bl.a. med at identificere elementer i lovgivningen, der står i vejen for erhvervsskolernes udviklingsmuligheder på det digitale område. Formålet er at sikre, at lovgivningen ikke er en hindring for skolernes udvikling inden for digitalisering af skolernes kerneopgaver.

6. Supportfokus

Fokus på kerneopgaven kræver, at skolens supportprocesser fungerer optimalt, og de så vidt muligt er digitalt understøttet.

Visualisering af Den Digitale Erhvervsskole

DEG har i samarbejde med Uddannelsesforbundet og HL udarbejdet en plakat, der visualiserer de forskellige elementer Den Digitale Erhvervsskole består af. Plakaten skal bruges som dialogværktøj til ledere og undervisere på erhvervsskolerne.

Hent plakaten her

Plakaten indeholder 12 forskellige temaer. Der udarbejdet en række refleksionsspørgsmål og samlet inspirationsmateriale til hvert tema, som skal styrke dialogen mellem ledere og undervisere og skolernes udviklingsarbejde på det digitale område.
Nedenfor er der links til de 12 temaer i Den Digitale Erhvervsskole.

Digitale dannelse
Digital strategi
Samarbejde med virksomheder
Administrative værktøjer
L
æring i praksis
Virtuelle læringsrum
Læringsplatforme
Erhvervs-,fag-, og almenfaglige teknologier
Digitale læremidler
Faglig udvikling gennem teknologier
Digitale Evalueringer
Digitale relationer

Vil du vide mere?

Stine Sund Hald- Specialkonsulent
Anne Wieth-Knudsen- Specialkonsulent - økonomi og digitalisering
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K