Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | oktober 2019

 
 
 
 

Dannelse er et vidt begreb

I denne uge kom Danske Gymnasiers kommission med deres bud på pejlemærker for fremtidens ungdomsuddannelsessystem. Jeg indrømmer gerne, at vi har ventet på udspillet med en vis spænding.
Det er svært at være uenige i kommissionens anbefaling om, at alle ungdomsuddannelser skal sikre eleverne dannelse; men lige på det punkt er det afgørende at huske, at dannelsesbegrebet dækker over mange forskellige kompetencer og indsigt. Man skal passe på med ikke at blive for gammeldags og firkantet. Det er fint, at lære eleverne at være demokratiske medborgere, men dannelse handler også i høj grad om at forberede eleverne på arbejdsmarkedet og på at videreuddanne sig.
Det ene udelukker ikke det andet og bør være vigtige dele af enhver ungdomsuddannelse. I vores erhvervs- og gymnasieuddannelser er det selve DNA't i dannelsesbegreberne,  - og vi deler gerne ud af vores viden.

Ole Heinager
Formand for Danske erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

 
 
 
 
 
 

Rigsrevisionen: Om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Rigsrevisionens beretning handler blandt andet om erhvervsskolernes finansiering af bygninger og grunde.

Finanslovsforhandlinger 2020

DEG udarbejder løbende forskellige notater og diverse analyser af forslag til finansloven.

Undervisningsministeren: ”AMU er en vigtig brik i den løbende opkvalificering”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i et svar til Folketinget tilkendegivet, at hun anser et stærkt AMU-tilbud som en vigtig brik for fremtidens opkvalificering.

Hun skriver bl.a., at ”AMU kan bidrage til at styrke arbejdsstyrkens kompetencer i forhold til den grønne omstilling og den hurtige teknologiske udvikling”. Der er således skabt en politisk åbning for det fremtidige arbejde med AMU.


Læs mere

Merkantile eux-elevers overgang til hovedforløb undersøges

STUK vil kortlægge god praksis på merkantile eux-forløb, så det er vigtigt, at alle skoler med merkantile eux-forløb deltager i spørgeskemaundersøgelse..

Data for merkantile eux-elevers vej til hovedforløbet har vist, at mange skoler oplever udfordringer med at få eleverne til at fortsætte i hovedforløbet. STUK har derfor sat en undersøgelse i gang af, hvad god praksis er på merkantile eux-forløb i forhold til at få eleverne videre i hovedforløbet. Som led i undersøgelsen har STUK bedt konsulentfirmaet PwC om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle udbydere af merkantile eux-forløb. Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til alle uddannelsesledere på merkantile eux-forløb den 5. november 2019. DEG opfordrer alle til at deltage og besvare spørgeskemaundersøgelsen, så datagrundlaget kan blive så godt som muligt.


 

DEG til internationalt møde om FN's verdensmål

Hvordan kan vores uddannelser bidrage til at virkeliggøre FN’s verdensmål? Det sætte UNESCO – FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur – fokus på lige nu i Paris. DEG repræsenterede Danmark.   

UNESCO’s hovedkontor i Paris danner i disse uger ramme om et internationalt møde, hvor 20 medlemslande skal give input til, hvordan uddannelse kan bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål. ”Interessen for FN’s verdensmål er vokset og vokset de senere år, og flere og flere lande og aktører anerkender nu, at uddannelse spiller en nøglerolle i arbejdet med at gøre målene til virkelighed”, siger Stine Sund Hald, der repræsenterede Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ved mødet i Paris.


Læs mere

Direktørmøde i DEG-L

Der blev afholdt direktørmøde i DEG-L den 8. - 9. oktober 2019.

Debatpunkterne var mange og direktørkredsen kom rundt om både pejlemærker for fremtidens bevillingssystem, hvordan vi får gang i VEU, mulige løsninger på praktikområdet, holdninger til elevfordeling og kapacitetsstyring på hhx og htx samt refleksioner over spørgsmålet om et enhedsgymnasium. Derudover drøftede direktørkredsen kort DEG’s kommende indsatsområder og blev introduceret til den nye organisering af DEG.


Læs mere

DEG 2.0

Bestyrelsen i DEG-L og DEG-B har gennem længere tid drøftet, hvordan man kan styrke det samlede DEG. Resultatet er en reorganisering.

Bestyrelserne i DEG-B og DEG-L har ønsket at styrke det samlede DEG, så organisationen kan handle på en foranderlig verden, hvor skolerne ændrer sig, og hvor skolernes leverancer skal tilpasse sig en ny virkelighed.


Læs mere

Fælles anbefalinger til arbejde med tilsyn

Bestyrelserne for DEG-L og DEG-B har udarbejdet en række anbefalinger omkring tilsyn.

På det fælles bestyrelsesseminar mellem DEG-B og DEG-L i august diskuterede de to bestyrelser en række cases med fokus på samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse. En case handlede om tilsynssager, som erhvervsskolesektoren i stigende omfang oplever fra eksempelvis STUK.
Drøftelserne mundede ud i en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med tilsyn.


Læs mere

Youtube: Hvad kan jeg blive?

Boligfonden Kuben, Håndværkets Udviklingsfond, Danske Tegl og Grundejernes Investeringsfond har støttet en række film om uddannelsesvalg.

De to første er udgivet. Murerfilmen har allerede langt over 80.000 visninger, mens VVS-filmen har 120.000 visninger. Der udsendes yderligere fire film. Del dem gerne, og brug dem flittigt.


Find de to film her:https://youtu.be/SikLBZ29RNs Murer og https://youtu.be/JzJxzTGBScQ VVS

VEU-konference var en succes

180 aktører var 7. oktober 2019 samlet til VEU-konference, planlagt af PensionDanmark og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Konference satte fokus på, hvordan vi fortsat skal have stort politisk fokus på VEU, hvilken opgave VEU-systemet skal løse og på, hvordan vi motiverer flere til at tage efteruddannelse.


Læs mere

Workshop om koncept for innovationsforløb på eud

Videnscenter for Håndværk – Design og Arkitektur (VIHDA) inviterer til workshop om innovationsforløb på eud.

I workshoppen bliver deltagerne introduceret til et nyt undervisningskoncept og vejledt i, hvordan forløbet kan gennemføres på egen skole.


Læs mere

eTwinning.dk søger ambassadører til erhvervsuddannelserne

eTwinning.dk ønsker at udvide sit ambassadørteam med flere ambassadører på erhvervsuddannelsesområdet for at støtte lærere og pædagoger, der vil arbejde med eTwinning.

Opgaven består i støtte lærere/pædagoger, der gerne vil i gang med at arbejde med eTwinning.
eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa og har mere end 700.000 deltagere. eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (pædagoger, lærere, skoleledere, vejledere, bibliotekarer osv.), som arbejder på en skole eller institution i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling. 


Læs mere 

Konference om mangfoldighed

3F og Dansk Metal inviterer til konference den 20. november i København. Det er gratis at deltage.

Kunde du tænke dig at høre mere om mangfoldig rekruttering til erhvervsuddannelserne? Så er muligheden der nu. Tilmeldingsfrist 8. november 2019.


Læs mere

Teknologipagten giver mulighed for at søge penge

Teknologipagten giver penge til STEM-projekter.

Det rette projekt kan søge om op til 500.000 kr. til et konkret projekt, der har fokus på at motivere unge til at vælge og i sidste ende gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse. Flymekaniker, industritekniker og it-supporter er blot tre eksempler på erhvervsuddannelser, der udvikler såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hos de studerende.


Læs mere

 
 
 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev