Del

Regnskab

Institutionens regnskab spiller en stor rolle i forbindelse med Undervisningsministeriets tilsyn af skolerne. Det giver tillige et billede af institutionens økonomiske beredskab til at fortsætte sit virke.  

Det er i øvrigt i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet, at bestyrelsesmedlemmerne skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen.  

Om regnskab og revision gælder i øvrigt:

  • Institutionens regnskabsår er finansåret.
  • Årsregnskabet opstilles og indsendes til Undervisningsministeriet efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.
  • Årsregnskabet påtegnes af revisor.
  • Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler, der fastsættes af undervisningsministeren.
  • Regnskabet revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren.
  • Revisor fører en revisionsprotokol, der indsendes til Undervisningsministeriet sammen med årsregnskabet.
  • Årsregnskab og revisionsprotokol underskrives af alle medlemmer af institutionens bestyrelse og af institutionens leder.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K