Del

Revision

Revisor spiller en stor rolle for skolernes aflæggelse af et solidt regnskab. Endvidere har skolerne mulighed for at modtage rådgivning og vejleding fra revisor.  

I forhold til Undervisningsministeriet spiller revisor også en væsentlig rolle. Ministeriet baserer en væsentlig del af sit tilsyn med skolerne på skolens regnskab, som påtegnes af revisor efter et ofte omfattende arbejde i årets løb.  
Vi skal ikke her gå ind på detaljerne ved revisionen fra revisors side. Dette er et forhold for den daglige ledelse. Vi vil blot trække nogle forhold fra Institutionsloven og revisionsbekendtgørelsen op, som særligt vedrører revision.

  • Regnskaberne revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren.
  • Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Revisor fører en revisionsprotokol, der indsendes til Undervisningsministeriet sammen med årsregnskabet.
  • Årsregnskab og revisionsprotokol underskrives af alle medlemmer af institutionens bestyrelse og af institutionens leder.
  • Institutionens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer - med mindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.
  • Undervisningsministeren kan pålægge institutionen inden en nærmere angivet frist at antage en anden revisor, hvis revisor ikke opfylder kravene til revision eller i øvrigt tilsidesætter sine pligter som revisor.
  • Hvis det af revisionsprotokollen fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af institutionens midler, skal undervisningsministeren, hvis revisionen giver anledning hertil, snarest iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning. Det samme gælder, hvis ministeren på anden måde bliver gjort bekendt med de nævnte forhold.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K