Del

Cirkulærer

Skolerne (og dermed bestyrelserne) er også bundet af nogle cirkulærer.  
Det er ellers en følge af skolernes særlige status som selvejende institutioner, at for eksempel Undervisningsministeriet ikke kan bestemme over skolerne ved hjælp af cirkulærer. Men som i så mange andre forhold er der undtagelser.  
Det vil sædvanligvis fremgå af indholdet af cirkulærerne eller af særlig meddelelse fra myndigheden, hvis de gælder for skolerne.  
På enkelte områder gælder cirkulærer fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet uden videre, idet der er skabt særlig hjemmel til dette. Dette vedrører blandt andet administration af skolens personale og visse driftsmæssige forhold.

 
Af relevante cirkulærer til overordnet orientering for bestyrelsen kan nævnes:

Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddan-nelse på Undervisningsministeriets område, 28. juni 2019

Cirkulære om aftale om Chefløn

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver

Finansministeriets Budgetvejledning 2011

Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 30. juni 2015

Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv., af 2. december 2012

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, af 7. juni 2011

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, (samarbejdsaftalen 2013), af 27. august 2013

Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag

Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. af 30 september 2008

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordning

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K