Del

Bestyrelsesansvarsforsikring

 

I forbindelse med finansministeriets budgetvejledning for 2011, er der blevet åbnet op for, at selvejende uddannelsesinstitutioner kan tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Dog skal institutionen være opmærksom på det almene gældende princip, at der skal disponeres med henblik på at opnå det formål, som bevillingen er givet til, og at der ved disponeringen tages skyldige økonomiske hensyn. jf. pkt. 2.2.3 i budgetvejledning 2011. Dette gælder også ved tegning af bestyrelsesansvarsforsikring.

En bestyrelsesansvarsforsikring dækker bestyrelse og ledelse mod krav, der rejses mod dem i forbindelse med deres hverv som bestyrelsesmedlem og forretningsførere/direktører. Det kan være krav på grund af en aktiv handling såvel som undladelse i forbindelse med deres ledelse af institutionen. De sikrede under en bestyrelsesansvarsforsikring er tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelse, direktion, repræsentantskab eller lignende ledelsesorgan. Forsikringen dækker normalt også sagsomkostningerne.

Bestyrelsesansvarsforsikringer omfatter ikke skader, der er forvoldt med forsæt og som udgangspunkt heller ikke skader forvoldt ved grov uagtsomhed - visse forsikringsselskaber dække dog også grov uagtsomhed. Ofte kan der i forsikringspolicen være taget forbehold for skader i form af bøder eller lignende sanktioner, krav der vedrører skatter og afgifter, krav der beror på professionelle fejl eller produktansvar.

Hovedparten af erstatningskrav mod bestyrelse og ledelse rejses i forbindelse med insolvens, hvor kreditorer lider tab. Andre krav kan være foranlediget af fusion, frasalg, fyringsrunder/lukninger, manglende overholdelse af lovgivning eller vedtægter.

Tegning af en bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring i forbindelse med drift af uddannelses­institution afhænger af flere faktorer, herunder økonomiske forhold, årsomsætning samt individuelle risikobetragtninger. 

En typisk bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring, hvor forsikringen dækker medlemmer af bestyrelsen og institutionens ledelse, vil normalt have en dækningssum på 10 mio.kr. pr. skade og 20 mio. kr. pr. år, og kan have en selvrisiko på 5.000 kr.

Med forbehold for eventuelle prisrabatordninger, omsætningstal og lignende vil en årlig præmie for en sådan bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring nok ligge fra ca. 15.000 kr. og opefter (2011-priser). Som nævnt afhænger dette af den ønskede dækningssum, den reelle årlige omsætning, den individuelle risikovurdering etc. Præmien beregnes normalt på baggrund af regnskabsoplysningerne sammenholdt med forsikringssummens størrelse.

Der findes også en mulighed for at tegne personlige bestyrelsesforsikringer, der dækker personligt uafhængigt af hvilke og hvor mange bestyrelser man sidder i bestyrelsen for.

Det er helt op til den enkelte bestyrelse at træffe beslutning omkring tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier forholder sig ikke til en eventuel anbefaling, men såfremt en uddannelsesinstitution ejer store værdier, har en væsentlig omsætning eller har planer om at gå i gang med større investeringer, bør en bestyrelse overveje om skolen i forhold til en grundlæggende risikovurdering har brug for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Forsikringsselskaber

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har været i kontakt med to forsikringsselskaber, der udbyder bestyrelsesansvarsforsikringer, henholdsvis:

Tryg Forsikring
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Kontaktperson: Thomas Jensen
Telefon: 44 20 22 56

HDI-Danmark
Indiakaj 6, 2100 København
Kontaktperson: Frank Holmgrün
Telefon: 33 36 95 95

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K