Del

Hæftelse og honorar

Hvis det går galt, og skolen går fallit, hæfter bestyrelsesmedlemmerne så personligt? Nej, ifølge skolernes vedtægter hæfter bestyrelsesmedlemmer ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. Derimod kan bestyrelsesmedlemmer ifalde erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Der henvises til et særligt afsnit om erstatningsansvar. Herudover kan et bestyrelsesmedlem ifalde strafansvar, hvis vedkommende har overtrådt forvaltningslovens regler om tavshedspligt.  

Bestyrelseshonorar
Bestyrelsens formand og næstformand har mulighed for at få honorar alt efter størrelsen af uddannelsesaktiviteten på skolen. Dette følger af en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet fra 23. maj 2001 om bestyrelseshonorar (se eksterne links) ved en række selvejende institutioner under ministeriet. Mange bestyrelser har besluttet at benytte sig af denne mulighed.  

Honoraret ligger mellem 20.000 og 50.000 kroner til formanden og mellem 10.000 og 25.000 kroner til næstformanden pr. kalenderår. Tillige kan bestyrelsens medlemmer af et forretningsudvalg modtage et særskilt vederlag på 10.000 kroner eller 5.000 kroner pr. kalenderår afhængig af størrelsen af uddannelsesaktiviteten. Dette honorar kan dog ikke gives til formænd eller næstformænd, der modtager honorar for disse funktioner. Der kan heller ikke gives det særlige honorar til medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.  

Efter bekendtgørelsen kan der tillige ydes honorar til bestyrelsens øvrige medlemmer. Men der er så omfattende undtagelser herfra, at det må formodes at blive sjældent, at disse bestyrelsesmedlemmer ved vore skoler kan modtage honorar.  

Skolens revisor er pålagt at kontrollere, at der ikke uretmæssigt ydes særskilt vederlæggelse.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K