Del

Inhabilitet

Bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2 (se eksterne links) om inhabilitet gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen. Kapitlet omhandler inhabilitet i bestemte sager. Er du inhabil i forhold til en sag, må du ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Man er (blandt andet) inhabil i en sag, hvis:

  • man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
  • en nærtstående (for eksempel familie, beslægtede, besvogrede) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
  • man har en nær tilknytning til et selskab el.lign., der har en særlig interesse i sagens udfald, eller
  • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.  

Der er en del undtagelser til lovens regler i Kapitel 2.
Da en bestyrelses afgørelser kan blive ugyldige, hvis det godtgøres, at der har foreligget inhabilitet, er det af betydning, at de tilfælde, hvor der kan være inhabilitet forelægges bestyrelsen til afgørelse. Det kan anbefales at søge sagkyndig bistand, hvis bestyrelsen er i tvivl.

Et eksempel:
I praksis er der inhabilitet for et bestyrelsesmedlem, som for eksempel ejer eller har særlig tilknytning til et firma, som vil deltage i et udbud, som skolen vil foretage. Skoleeksemplet er byggeri; men alle former for ydelser til skolen er i risiko for at føre til inhabilitet.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K