Del

Politik for ligestilling

Ligestillingsloven er blevet ændret med henblik på at fremme regeringens målsætning om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer.

Ligestillingslovens § 11 pålægger nu alle erhvervsskoler at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling, ligesom erhvervsskolerne pålægges at indberette om status for opfyldelse af de opstillede krav til ressort ministeren.

Reglerne gælder således både for de erhvervsskoler, der ligger inden for den statslige forvaltning (§ 11, stk. 1) og for de erhvervsskoler, der ligger uden for den statslige forvaltning (§ 11, stk. 2). Hvorvidt  skolen er inden for eller uden for den statslige forvaltning har alene betydning for, hvilken kønssammensætning man er forpligtet til at have i sin bestyrelse.

Ifølge ligestillingslovens § 11, stk. 3, skal bestyrelsen opstille måltal for andelen, herunder antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Dette gælder dog ikke i det omfang, erhvervsskolen allerede har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen - det vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget sige mindst 40/60 procent af hvert køn.

Herudover følger det af ligestillingslovens § 11 stk 4, at bestyrelsen i erhvervsskoler med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en politik for ligestilling med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i erhvervsskolens øvrige ledelsesniveauer. Den udarbejdede politik skal indeholde en beskrivelse af erhvervsskolens indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i erhvervsskolens øvrige ledelsesniveauer. Der skal ikke udarbejdes en politik, hvis der allerede er en ligelig kønsfordeling af mænd og kvinder i erhvervsskolens øvrige ledelsesniveauer. Kravet om udarbejdelse af en politik vil dog skulle opfyldes, hvis kønsfordelingen ændrer sig på ny.

Danske Erhvervsskoler har i samarbejde med Advokatfirmaet Plesner udarbejdet standardmåltal for bestyrelsen, standardpolitik for ligestilling og tilhørende vejledning til brug for erhvervsskolerne.

Under "Baggrund" nedenfor  findes de forskellige måltal, vejledninger og og politikker til download.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K