Del

Bestyrelsens sammensætning og særtræk

Bestyrelsen består af 6-12 medlemmer. Flertalet af stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer skal være udefrakommende, primært fra institutionens lokalområde.  

 • 1 medlem udpeges af en eller flere kommunalbestyrelser. 
 • Arbejdsgivere og arbejdstagere er ligeligt repræsenteret.  
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved institutionen, hvoraf 1 har stemmeret.
 • Elevrådet udpeger 2 medlemmer, hvoraf 1 har stemmeret.  


Bestyrelsen kan udpege 1 eller flere medlemmer ved selvsupplering. Dette kræver, at skolens vedtægt indeholder bestemmelser herom. Herved kan der indsættes medlemmer med særlig sagkundskab, f. eks. vedrørende finansielle, driftsmæssige eller markedsføringsmæssige forhold.  

Endelig deltager institutionens leder i bestyrelsens møder uden stemmeret som dens sekretær.  

Der er mulighed for at have en større bestyrelse, for eksempel i forbindelse med fusion. Dette kræver Undervisningsministeriets godkendelse.  

Det er skolens bestyrelse, som i skolens vedtægt fastsætter, hvilke organisationer eller andre der skal udpege medlemmer til bestyrelsen.  

Udelukkelse fra medlemskab
Institutionsloven bestemmer i § 5, at en række personer ikke kan være medlemmer af bestyrelsen. Der er blandt andet tale om følgende personer:

 1. Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.
 2. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber mv., der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.
 3. Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller for fonde, selskaber mv., der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.
 4. Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, foreninger mv., der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

Hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang, finder nr. 1-4 ikke anvendelse.
  
Udelukkelse fra visse afgørelser (inhabilitet)
Mens ovenstående punkt vedrører en længerevarende udelukkelse, kan der være tale om, at et bestyrelsesmedlem må undlade at deltage i afgørelsen af de sager, hvor vedkommende har en særlig personlig og/eller økonomisk interesse. Dette vedrører den såkaldte specielle inhabilitet, som i øvrigt behandles i et afsnit nedenfor. Se afsnittet Inhabilitet.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K