Del

Bestyrelsens samspil med andre

Samspillet mellem bestyrelsen og andre kan opdeles i samspillet på skolen og samspillet i forhold til ydre interessenter.  

Samspil på skoleniveau
Her er det forholdet til skolens daglige leder, som er centralt. Dette er beskrevet i et særligt punkt i dette afsnit. Bestyrelsen har også særlige relationer til skolens revisor. Dette er beskrevet i bekendtgørelser om revision og regnskab. Derudover kan revisor rådgive bestyrelsen på forskellig måde. Også denne relation er beskrevet under et særligt punkt.  

Samspil udadtil

Skolens bestyrelse har også et arbejde at varetage uden for skolen. Det vil blandt andet afhænge af, hvorledes bestyrelsen og den daglige leder har fastsat deres rollefordeling, i hvor høj grad bestyrelsen skal optræde her.

Lokalt samarbejde
Det fremgår Institutionslovens § 34, at der skal samarbejdes med andre institutioner, der er godkendt efter loven, og andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Omdrejningspunkterne her er ressourceudnyttelse, samordnet vejledning og gerne samarbejde om udbud af uddannelser.  

Andet samarbejde
Det øvrige samarbejde, som også er nødvendigt, for at skolen kan virke optimalt, vil typisk være omfattende, men vil ofte være anderledes orienteret end det lokale samarbejde, som primært vedrører det konkrete nærmarked.

Organisering af samarbejdet
Samarbejdet vil naturligvis være styret af skolens strategier og handleplaner.
Hvordan bestyrelserne deltager i dette arbejde, bør afhænge af den arbejdsdeling, som finder sted mellem bestyrelse og daglig ledelse, og som i øvrigt indgår i forretningsordenen for skolens bestyrelse.
I praksis vil bestyrelsen ofte bede ledelsen om oplæg til samarbejdet med andre. Undertiden vil bestyrelsen have ideer og ønsker til samarbejdsparter og formål med samarbejdet. Sådanne oplæg er oplagte emner i samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse.
Samarbejdet indledes ofte med, at der tages "politisk" beslutning om formål og strategi herfor. Det er bestyrelsen, som er central her. Derefter er det typisk skolens ansatte, som samarbejder med de andre parter og søger at føre bestyrelsens politik ud i livet.
Sideløbende kan en følgegruppe eller lignende arbejde føre tilsyn med samarbejdet eller foretage sparring og træffe indstilling om ændringer eller ophør af samarbejdet, for eksempel når forudsatte mål er nået, eller udbyttet ikke længere står mål med indsatsen. Forskelle mellem skolen og et privat A/S

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K