Del

Bestyrelsen og de faglige udvalg (eud)

De faglige udvalg findes inden for erhvervsuddannelserne, og der er cirka 50. De er nedsat i henhold til Lov om erhvervsuddannelser.

De minder om efteruddannelsesudvalgene, som findes på AMU-området. Blandt andet er begge typer udvalg landsdækkende og nedsat på centralt niveau.

Bestyrelsen på den enkelte skole spiller på en række områder sammen med de faglige udvalg. Det gælder for eksempel forhold omkring praktikpladsordningen og svendeprøverne.  

Bestyrelsen skal arbejde for, at skolens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder.  

Samtidig er bestyrelsen en forbindelse til det erhvervsliv og det arbejdsmarked, hvor eleverne/kursisterne skal fungere i praksis.  

De faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for hver deres område og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser.  

Den overordnede opgave for bestyrelse og faglige udvalg er således at holde erhvervsuddannelserne opdateret, og den lykkes bedst, når samarbejdet mellem dem fungerer. For kun gensidig informationsudveksling kan sikre tilstrækkelig viden om nyt, der skal ind i uddannelserne, og uddannelser/dele heraf, der skal udgå/revideres, samt at det sker i den takt, der er behov for på arbejdsmarkedet.  

Samarbejdet handler i praksis om

 • tilvejebringelse af praktikpladser,
 • hvorledes svendeprøverne afvikles på skolen,
 • udvikling af konkrete uddannelser, hvor en skole gør opmærksom på, at behovet er der, melder ind til det faglige udvalg, som beslutter at igangsætte arbejdet. Det faglige udvalg kan få arbejdet udført af denne eller en anden skole. Når udviklingsarbejdet er færdigt, afleveres det til det faglige udvalg, som herefter kan fremsende forslag til uddannelsen til Undervisningsministeriet, som i samarbejde med det faglige udvalg, efter høring i Rådet for Erhvervsuddannelser, kan udarbejde bekendtgørelse på den nye uddannelse,
 • rådgivning af skolen om lokalt tilrettelagte valgfag.  

Om de faglige udvalg og deres opgaver
Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter et antal faglige udvalg, som også har elevrepræsentation.

De faglige udvalg skal tilsammen dække alle erhvervsuddannelser.

De faglige udvalg er der flere af inden for hvert hovedområde. For eksempel er der 4-5 på jordbrugsområdet og 3 inden for området Teknologi og Kommunikation.   

Udvalgene kan slutte sig sammen i fællesudvalg og på den måde dække flere uddannelser (for eksempel BYG - murer, træfagenes byggeuddannelser og struktøruddannelserne). På transportområdet er TUR fagligt udvalg og efteruddannelsesudvalg i et.  

De faglige udvalg bestemmer en lang række regler for de enkelte uddannelser:

 • Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse
 • Uddannelsens mål
 • Øvrige rammer for undervisnings indhold (fx evt. niveaukrav)
 • Bedømmelsesplan
 • Praktikuddannelsen

Udvalgene

 • fastsætter uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser
 • fastsætter retningslinjerne for evt. svendeprøver og afholder evt. svendeprøver
 • skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for hvert deres område
 • skal efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser træffer afgørelse med hensyn til valg af grundfag i den enkelte uddannelses hovedforløb
 • godkender praktikvirksomheder
 • behandler tvivlsspørgsmål vedr. anvendelse af forbud mod ansættelse af unge under 18 år på den enkelte virksomhed og dispensation fra forbud
 • godkender særbestemmelser i uddannelsesaftaler
 • træffer beslutning om afkortning eller forlængelse af uddannelser
 • behandler klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik

De faglige udvalg skal

 • virke for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne
 • virke for tilvejebringelse af praktikpladser
 • behandle tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder
 • afgive indstilling om supplerende kurser
 • medvirke ved indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser om bl.a. fælles områdefag 


Kildemateriale
Reglerne for de faglige udvalg kan læses i Lov om erhvervsuddannelser, §37-§38.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K