Del

Bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Bestyrelsen skal arbejde for, at skolens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder.  

Samtidig er bestyrelsen forbindelsen til det erhvervsliv og det arbejdsmarked, hvor eleverne/kursisterne skal fungere i praksis.  

Samspillet mellem skolen og lokalområdets brancher og virksomheder foregår blandt andet gennem bestyrelsens kontakt til de lokale uddannelsesudvalg.  

Både inden for Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og erhvervsuddannelserne (eud) findes lokale uddannelsesudvalg (LUU). Udvalgene, der hedder det samme, er oprettet i henhold til hver sin lovgivning. Deres opgaver er stort set ens inden for deres respektive uddannelsesområder. Nogle skoler har valgt at slå udvalgene sammen.  

Undervisningsministeriet har udgivet flere håndbogshæfter med inspiration til arbejdet i LLU. På ministerets hjemmeside kan der læses mere om bl.a. Lokale Uddannelsesudvalg.
Link til en ældre ministiel publikation fra 2001 om Lokale Uddannelsesudvalg.

Opgaver
Opgaverne kan deles i 4 hovedgrupper:

  1. I samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for de regler, der er fastsat for de enkelte uddannelser og kompetencebeskrivelser, samt følge behovet for fornyelse af disse regler og fremkomme med forslag hertil.
  2. Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser og kompetencebeskrivelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virke for samarbejdet mellem det lokale arbejdsmarked og skolen.
  3. Indstilling af valgfag, der har lokal betydning.
  4. Virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for.


Arbejdsopgaverne fremgår af Lov om erhvervsuddannelser § 39, 40 og 41 og Lov om arbejdsmarkedsuddannelser § 9 - samt bekendtgørelser, der udfylder disse love.  

Sammensætning
De lokale uddannelsesudvalg skal sammensættes paritetisk, sådan at arbejdsgivere og arbejdstagere er ligeligt repræsenteret. Repræsentanterne i udvalget udpeges af de organisationer, der har sæde i uddannelsens faglige udvalg (for erhvervsuddannelserne) og kompetencebeskrivelsernes efteruddannelsesudvalg (for arbejdsmarkedsuddannelserne).  

De faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene udpeger repræsentanterne efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Medlemmerne skal så vidt muligt have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.  

Repræsentanterne fra organisationerne, som har sæde i det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget, skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg.  

Skolen kan endvidere supplere med repræsentanter paritetisk fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere med tilknytning til uddannelsen og lokalområdet.  

Herudover kan skolen vælge at tilforordne en repræsentant for arbejdsformidlingen til udvalget.

Skolerepræsentanter

  • En repræsentant for skolens ledelse tilforordnes udvalget
  • En repræsentant for skolens lærere tilforordnes udvalget
  • En repræsentant for skolens elever tilforordnes udvalget (eud)  


Valg af formand og næstformand
Det lokale uddannelsesudvalg vælger formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af de organisationer, der har sæde i det faglige udvalg eller efteruddannelsesudvalget.  

Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalgene.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K