Del

Bestyrelsen og efteruddannelsesudvalgene (AMU)

Der er nedsat i alt 12 efteruddannelsesudvalg, som hver især dækker beslægtede brancheområder inden for AMU-området. Udvalgene er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.  

Efteruddannelsesudvalgene minder om de faglige udvalg, som findes for erhvervsuddannelserne (eud). Blandt andet er begge udvalg landsdækkende og nedsat på centralt niveau.  

Bestyrelsen på den enkelte skole spiller på en række områder sammen med efteruddannelsesudvalgene. Det kan fx gælde udformning af kompetencebeskrivelser, udvikling af undervisningsmateriale, kvalitetssikringsredskaber og udvikling af efteruddannelse for lærere.  

Bestyrelsen skal arbejde for, at skolens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder.  

Samtidig er bestyrelsen forbindelsen til det erhvervsliv og det arbejdsmarked, hvor eleverne/kursisterne skal fungere i praksis.  

Efteruddannelsesudvalgene skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for hver deres område. De har ansvar for vedligehold af uddannelserne, det vil sige nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser.  

Den overordnede opgave for bestyrelse og efteruddannelsesudvalg er således at holde de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser opdaterede. Opgaven lykkes bedst, når samarbejdet mellem dem fungerer; for kun gensidig informationsudveksling kan sikre tilstrækkelig viden om nyt, der skal ind i uddannelserne, gammelt der skal ud, ting der skal revideres samt, at det sker i den takt, der er behov for på arbejdsmarkedet.  

Samarbejdet mellem bestyrelse og efteruddannelsesudvalg handler om udvikling af uddannelserne.  

Efteruddannelsesudvalgene og deres opgaver
Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter et antal efteruddannelsesudvalg.  

Efteruddannelsesudvalgene skal tilsammen dække arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling efter AMU-loven. Deres overordnede opgave er at holde den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse ajour.

Efteruddannelsesudvalgene og de faglige udvalg (eud) kan slutte sig sammen i fællesudvalg og på den måde dække alle uddannelser lige fra grunduddannelsen til efteruddannelsen inden for et bestemt område, for eksempel serviceerhvervene eller metalindustrien.

Efteruddannelsesudvalgenes opgaver i relation til arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling er følgende:

 • Analyse i forbindelse med arbejdet med fælles kompetencebeskrivelser af behovet for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling hos voksne, herunder analyse af behovet på områder med forventet lille deltagergrundlag
 • Udarbejdelse af fælles kompetencebeskrivelser
 • Forestå udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelsernes uddannelsesmål
 • Udvælgelse af relevante enkeltfag til optagelse i de fælles kompetencebeskrivelser
 • Bidrage til udvikling og fornyelse af kvalitetssikringsredskaber
 • Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) kan beslutte at inddrage efteruddannelsesudvalgene i forbindelse med, at rådet udtaler sig om, hvem der kan godkendes til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser inden for rammerne af en kompetencebeskrivelse.

Herudover kan REVE på eget initiativ inddrage efteruddannelsesudvalgene om behov, aktivitet og udbud.  

Udvalgene skal også udvikle efteruddannelse for lærerne inden for de fælles kompetencebeskrivelsers jobområder.  

Udvalgene kan vælge selv at stå for udviklings-/revisionsarbejde eller "bestille" og betale en skole eller andre for arbejdet.  

Når uddannelsen er færdigudviklet, skal Undervisningsministeriet orienteres. Hvis der ikke kommer bemærkningen inden for 6 uger, er uddannelsen godkendt og optages i den eller de fælles kompetencebeskrivelser. Dette gælder ikke læreruddannelsen.  

Uddannelsesmaterialet, der udvikles af efteruddannelsesudvalgene, og som finansieres helt eller delvist af staten, tilhører Undervisningsministeriet.

Kompetencebeskrivelser
Fælles kompetencebeskrivelser udarbejdes af efteruddannelsesudvalgene og skal indeholde:

 

 1. Beskrivelse af det eller de jobområder, som den fælles kompetencebeskrivelse skal omfatte
 2. Beskrivelse af tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, herunder særlige kvalifikationer som følge af myndighedskrav
 3. Oversigt over og målbeskrivelse af de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som kan bidrage til, at der opnås de i nr. 2 nævnte kompetencer inden for jobområdet
 4. Efteruddannelsesudvalgene skal påse, at de fælles kompetencebeskrivelser ikke indeholder arbejdsmarkedsuddannelser med mål, der er identiske med enkeltfag
 5. Efteruddannelsesudvalgene skal ved udarbejdelse af de fælles kompetencebeskrivelser samarbejde i fornødent omfang med øvrige efteruddannelsesudvalg om, hvilken kompetencebeskrivelse der skal imødekomme behovet for kompetenceudvikling
 6. Efteruddannelsesudvalgene skal løbende optage nye og reviderede arbejdsmarkedsuddannelser og relevante enkeltfag i de fælles kompetencebeskrivelser eller lade uaktuelle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag udgå.


Fælles kompetencebeskrivelser skal godkendes af Undervisningsministeriet.  

Liste over efteruddannelsesudvalg

 • Efteruddannelsesudvalget for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen
 • Efteruddannelsesudvalget for laboranter og industriens teknikere
 • Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
 • Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet
 • Efteruddannelsesudvalget for handel, administration, kommunikation og ledelse
 • Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi
 • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 • Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
 • Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
 • Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg
 • Transporterhvervets uddannelsesråd
 • Træets uddannelser 


Kildemateriale
Lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. § 5-8.

Ovennævnte lov trådte i kraft den 1. januar 2004. Der gælder særlige ikrafttrædelses- og overgangsregler i loven.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K