Del

Bestyrelsen og ledelsen

Forholdet mellem bestyrelsen og ledelsen er navnlig præget af disse forhold:

 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens daglige leder. I øvrigt fungerer bestyrelsen som arbejdsgiver for daglig leder.
 2. Både bestyrelse og daglig leder har selvstændige opgaver og ansvar i henhold til Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og skolens vedtægt. Skolens daglige leder er bestyrelsens sekretær og udformer i den relation oplæg til bestyrelsens beslutninger.
 3. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. Desuden er det et krav, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke og i denne fastlægger retningslinier for arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder. 


Ad 1 I forretningsordenen for bestyrelsen skal denne fastlægge, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med institutionens leder.  

Ad 2 Til hjælp herfor har lederen sine lederkolleger og administration. I denne anledning er den daglige leder bindeledet mellem bestyrelsen og skolens ansatte. Også i denne relation bestemmer bestyrelsens forretningsorden, hvorledes bestyrelsen ønsker forholdene belyst både med hensyn til økonomi og skolens aktiviteter, hvor bestyrelsen har opgaver.   

Skolens daglige leders opgaver er ifølge loven:

 • at uddannelserne gennemføres efter reglerne,
 • at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
 • at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes,
 • at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier,
 • at afgive forslag til program for institutionens virksomhed i det kommende år til bestyrelsen.


Skolens vedtægt foreskriver, at lederen desuden årligt skal afgive en skriftlig beretning til bestyrelsen om institutionens virksomhed i det forløbne år.  

På mange andre grundlag har skolens daglige leder talrige andre opgaver, som gør denne til en meget central person på skolen.  

Med hensyn til bestyrelsens opgaver henvises til afsnit Bestyrelsens opgaver.

Hvis skolen har et forretningsudvalg, kan dette være bindeleddet mellem ledelse og bestyrelse i det daglige. Forretningsudvalget kan typisk have opgaver i forbindelse med effektuering af bestyrelsens beslutninger eller forberedelse af bestyrelsens møder samt træffe afgørelser, som ikke kan afvente bestyrelsens behandling.  

Det må kraftigt anbefales, at et forretningsudvalg får sin kompetence nøje beskrevet, så der ikke opstår tvivl herom. Uklarhed herom kan være meget ødelæggende for skolen.

Ad 3 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K