Del

Bestyrelsen og skolens revisor

Bestyrelsen antager institutionens revisor og foretager revisorskift. Revisor er derfor "bestyrelsens mand". Revisor bør være til stede på bestyrelsesmøderne, når der forelægges regnskaber således, at medlemmerne kan stille supplerende spørgsmål til revisors vurdering af, hvordan aktivitet og økonomi udvikler sig.

Den skriftlige vurdering fra revisor kaldes et revisionsprotokollat. Revisionsprotokollatet skal forelægges bestyrelsen hurtigst muligt efter, at revisor har udarbejdet det. Det er vigtigt at læse protokollatet grundigt. Har revisor kritiske bemærkninger, er det bestyrelsens opgave at forlange en skriftlig redegørelse af ledelsen for, hvad der vil blive iværksat for at rette op på forholdene. En mundtlig redegørelse kan være tilstrækkelig, men så er det vigtigt at få redegørelsen og den efterfølgende drøftelse ført til referat.

Revisionen sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. I særlige tilfælde kan Rigsrevisionen blive inddraget i skolernes regnskabsmæssige forhold.  

Revisor skal attestere årets regnskab. Bestyrelsens medlemmer og skolens leder skal herefter godkende regnskabet og underskrive det. Hvis der er revisorpåtegninger, skal bestyrelsen udtale sig om dem.  

I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen. Herefter skal regnskabet indsendes til Undervisningsministeriet.  

Revisors opgave er at tænde advarselslamperne. Når de er tændt, er det bestyrelsens opgave aktivt at gøre noget for at få dem slukket igen på betryggende måde. Revisor skal ved sin vejledning og information hjælpe bestyrelsen til at løse opgaven med at få institutionen til at fungere tilfredsstillende.  

Den revisor, som bestyrelsen antager, skal enten være statsautoriseret eller registreret. Bestyrelsen skal meddele Undervisningsministeriet, hvem de har valgt som revisor, og når bestyrelsen eventuelt skifter til en anden revisor.

SIDSTE NYT
Institutionsloven er ændret i 2004, så

  • Bestyrelsen skal påse, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer og
  • Bestyrelsen må ikke antage en revisor, som er revisor for visse af skolens forretningsforbindelser.


Bestyrelsen kan nok opfylde sine forpligtelser ved at bede revisor om at dokumentere disse forhold.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K