Del

Bestyrelsen og Undervisningsministeriet

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.  

Dette er den centrale lovbestemmelse (Institutionslovens § 10) om forholdet mellem bestyrelsen og Undervisningsministeriet.  

Institutionslovens § 11 uddyber vedrørende dette ansvar ved at fremhæve, at bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.  

Undervisningsministeriet har nogle sanktioner over for bestyrelser, som efter Undervisningsministeriets opfattelse ikke varetager deres ansvar godt nok.  

Det hedder i § 10:
Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren beslutte,
1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller
2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i institutionens vedtægt.
Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt.  

Vi har ikke haft tilfælde, hvor en bestyrelse er sat fra bestillingen; men vi har været tæt på. I nogle tilfælde har der været indsat vikarer for den daglige leder.  
Kontakt med Undervisningsministeriet
Normalt har bestyrelsen sjældent direkte kontakt med Undervisningsministeriet.  
Ledelse og medarbejdere på skolen har derimod hyppig kontakt med ministeriet om spørgsmål vedrørende den daglige drift, indberetninger, statistik m.m.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K