Del

Forskelle mellem institutionen og et privat A/S

Selvom Institutionens vilkår har nærmet sig det private aktieselskabs, er der stadig en række forskelle:  

 • Institutionen har et nøje defineret formål at virke indenfor. Institutionen skal sørge for at gennemføre undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Her tænkes ikke alene på at tilgodese behovet i lokalområdet, men at være med til at dække behovet i hele landet for disse aktiviteter. Det private A/S er ikke bundet af en stram formålsparagraf, som skolen er.
 • Det private A/S skal typisk give så stort overskud som muligt. Institutionen er forpligtet til at forvalte sine midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionen. Overholdelse af denne forpligtelse påses af skolens revisor.
 • Det private A/S kan bruge sit overskud frit, mens en institution for erhvervsrettet uddannelse kun må bruge overskuddet til skolens formål.
 • Pengene for de årselever, som skolen får tilskud til fra staten, er sikret  -  staten betaler med sikkerhed, hvis grundlaget for tilskudsberegningen er korrekt (dog kan tilskud kræves tilbagebetalt, hvis bestemmelserne i Institutionsloven ikke er fulgt).
 • Hovedparten af indtægterne på en erhvervsrettet uddannelsesinstitution kommer fra det offentlige modsat et privat A/S, hvor indtægterne fra private typisk vil udgøre hovedparten.
 • Inden for for institutionens formål (se ovenfor) og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer institutionen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et. Et privat A/S er ikke underlagt tilsvarende regler (der typisk er fastsat af Undervisningsministeriet), men skal naturligvis følge landets love.
 • Der er et fastprissystem med ens priser for alle skoler modsat den private virksomhed, der selv beregner priser. Undtaget er ydelser ved indtægtsdækket virksomhed, som skolerne selv beregner priser for, og hvor prisen på samme kursus godt kan variere.
 • Driftsindtægterne på skolen kommer via Finansloven, der vedtages af Folketinget. En privat virksomhed er ikke på samme måde afhængig af processen med Finanslovens vej gennem Folketinget. 
 • Skolens aktiviteter foregår for langt størstepartens vedkommende i Danmark, selv om aktiviteter i udlandet i forbindelse med "internationalisering" er i vækst for mange skoler. I mange private virksomheder fylder import/eksport og internationale forbindelser meget.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K