Del

Beslutninger på baggrund af analyserne

Betingelser og begrænsninger for beslutningstageren.
For at kunne styre en organisation er det nødvendigt både at vide, hvad den er til for, hvor den skal hen, og hvordan den vil agere i forhold til sine omgivelser.

I mange tilfælde udtrykkes dette i begreberne vision og mission. Vision udtrykker skolens forestillinger om, ”hvor den gerne vil hen”, mens mission dels kan referere til ”hvad skolen er til for”, dels hvilke relationer den ønsker til sine interessenter – ”hvad den gerne vil kendes på”.  

I denne sammenhæng er erhvervsskolerne utvivlsomt til for nogle politiske ambitioner, og er undergivet en lovgivning som ganske nøje præciserer ”hvad de er til for” (LBK nr. 878 af 08/08/2011 (IEU-loven) §1).

Loven omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionerne er selvejende og godkendt af undervisningsministeren til at give erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse til og med niveauet for korte videregående uddannelser efter ministerens nærmere bestemmelse.  

Institutionerne kan i særlige tilfælde give erhvervsrettet uddannelse på niveauet for mellemlange videregående uddannelser.

Og i §2, stk. 1 hedder det:
Undervisningsministeren kan godkende en institution efter § 1, hvis institutionen indgår som et hensigtsmæssigt led i en landsomfattende eller regional planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Ministeriet kan da også opløse institutionerne igen, hvis de ikke længere har en mening i forhold til landsdækkende eller regionale uddannelsesopgaver – eller hvis deres økonomi ikke er god nok (§2, stk. 2). Eller for den sags skyld modsætte sig en nedlæggelses (§2 stk.3). Endelig skal undervisningsministeren godkende institutionernes vedtægter (§2 stk. 4), og de må ikke stride mod skolens formål.  

Bestyrelsens opgave er derfor rettere – indenfor de politisk fastsatte rammer – at tage stilling til:

  • Visionen (hvor skolen vil hen)
  • Missionen (hvad den gerne vil kendes på)

Dette arbejde finder naturligvis sted i et meget tæt samspil med skolens daglige ledelse - ofte på baggrund af oplæg fra ledelsen.  

Beslutninger af strategisk karakter kan være af stor betydning for skolen, dens ansatte og de omgivelser, den lever i og dermed det erhvervsliv den betjener. Måske søges nye uddannelsesområder dyrket op, nye netværk dannet, eksisterende uddannelsesområder nedlagt, fusioner m.h.p. øget bredde eller øget dybde osv.  

I forbindelse med ønsket om at effektivisere den offentlige sektor - herunder uddannelsessystemet - har skiftende regeringer taget initiativer til:

  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring
  • Dokumentation af resultater
  • Synliggørelse af resultater

 

I sig selv er der her tale om systemer, der kan medvirke til at støtte erhvervsskolerne i deres egne effektiviseringsbestræbelser og samtidig nogle vilkår og betingelser, som de ikke kan se bort fra, men som nødvendigvis må indgå integreret i det samlede strategiarbejde.
En vigtig del af beslutningerne vedrører implementeringen af den lagte strategi.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K