Del

Forklaring af forkortelser

A

AER
Arbejdsgivernes Elevrefusion

AMU
Arbejdsmarkedsuddannelser

AUF
Arbejdsmarkedets uddannelsesfinansiering

AVU
Almen voksenuddannelse

C

CEDEFOP
Det europæiske center for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser

Comenius
EU-program, som støtter internationalisering af grundskoler og ungdomsuddannelser

D

DA
Dansk Arbejdsgiverforening

DCUM
Dansk Center for Undervisningsmiljø

DEFF
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

DEL
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (del af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Hovedstadsregionen)

DG
Danmarks Grundforskningsfond

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

DLF
Danmarks Lærerforening

DPU
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

DS
Danmarks Skolelederforening

DSE
Danske Skoleelever

DSF
Danske Studerendes Fællesråd

DTU
Danmarks Tekniske Universitet

DUF
Dansk Ungdoms Fællesråd

E

EAR
Erhvervsakademirådet

EAS
Administrativt edb-system, der bruges til censorvalg ved læreruddannelsen

EASY-A
Erhvervsskolernes studieadministrative edb-system

EASY-P
Erhvervsskolernes edb-system til registrering af praktikpladser

ECTS
Europæisk målestok for uddannelsers omfang

EEO
Erhvervsskolernes Elevorganisation

Egu
Erhvervsgrunduddannelse

EMU
Danmarks undervisningsportal – elektronisk mødested for undervisningsverdenen

ENIS
European Network of Innovative Schools

Erasmus
EU-program, som støtter samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner

Erasmus Mundus
EU-program, som skal styrke universitetsuddannelserne i Europa

ETF
European Training Foundation

ETV
European Training Village (under CEDEFOP)

EUD
Erhvervsuddannelse

Eurostat
EU’s statistiske enhed

Eurydice
EU’s informationsnetværk om uddannelse

EVA
Danmarks Evalueringsinstitut

EVE
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

F

FFL
Forslag til finanslov

FI
Forsknings- og Innovationsstyrelsen

FKB
Fælles kompetencebeskrivelse

FL
Finanslov

FM
Finansministeriet

FMN
Forsvarsministeriet

FoU
Forsøgs- og udviklingsarbejde

FSI
Foreningen af Frie Samarbejdende MVU-institutioner

FSL
Frie Skolers Lærerforening

FUE
Fællesrådet for Uddannelses- og Erhvervsvejlederforeninger

FVM
Fødevareministeriet

FVU
Forberedende voksenundervisning

G

GAS
De gymnasiale uddannelsers studieadministrative edb-system

GIF
Gymnasialt introforløb

GL
Gymnasieskolernes Lærerforening

Grundtvig
EU-program, som støtter almen voksenuddannelse, folkeoplysning og livslang læring

GS
Gymnasial supplering

GU
Grønlands gymnasiale uddannelser

GVU
Grunduddannelse for voksne

H

HD
Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

Hf
Højere forberedelseseksamen

Hf-e
Hf-enkeltfag

Hhx
Højere handelseksamen

HL
Handelsskolernes Lærerforening

Htx
Højere teknisk eksamen

I

IKA
Individuel kompetenceafklaring

IKV
Individuel kompetencevurdering

INDB
Indberetningsportal for UVM’s samarbejdsparter

ITST
It- og Telestyrelsen

ITU
IT-Universitetet i København

K

KL
Kommunernes Landsforening

KOT
Den Koordinerede Tilmelding

KU
Københavns Universitet

KVU
Kort videregående uddannelse

L

LAK
Landssammenslutningen af Kursusstuderende

LC
Lærernes Centralorganisation

Leonardo
EU-program for erhvervsrettet uddannelse – både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse

LH
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

LL
Lærerstuderendes Landskreds

LLD
Learning Lab Denmark

LO
Landsorganisationen i Danmark

LOP
Lære- og praktikplads

LVU
Lang videregående uddannelse

M

MVU
Mellemlang videregående uddannelse

N

NKR
Det Nationale Kompetenceregnskab

NMR
Nordisk Ministerråd

NORDBUK
Nordisk Børne- og Ungdomskomité

Nordplus
NMR-program, som støtter mobilitet, netværksdannelse og samarbejde inden for uddannelsesområdet i de nordiske lande

O

OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development

P

PGU
Pædagogisk grunduddannelse

PIU
Praktik i udlandet – dansk mobilitetsprogram for elever i de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser

R

REU
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

REVE
Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

RUC
Roskilde Universitet

S

SDU
Syddansk Universitet

SIS
Studieadministrativt informationssystem til professionshøjskoler og andre MVU’er

Skolerådet
Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

SLS
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

SOSU
De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

SPS
Specialpædagogisk støtte

Studievalg
Regionalt vejledningscenter

Stx
Studentereksamen

STÅ
Studenterårsværk

SU
Statens uddannelsesstøtte

SVU
Statens voksenuddannelsesstøtte

T

TAMU
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

TB
Tillægsbevilling til finanslov

Tempus
EU-samarbejdsprogram inden for videregående uddannelse med Sydøsteuropa, de sydlige middelhavslande, de tidligere sovjetstater og Mongoliet

U

UBST
Universitets- og Bygningsstyrelsen

UC
University college

UF
Uddannelsesforbundet

UG
Uddannelsesguide på internettet

UNESCO
FN’s organisation for uddannelse, kultur og videnskab

UNI·C
Danmarks it-center for uddannelse og forskning

UU
Ungdommens uddannelsesvejledning

V

VEU
Voksen- og efteruddannelse (erhvervsrettet)

VEUD
Voksenerhvervsuddannelse

VFV
Videreuddannelsessystemet for voksne

Vidar
Portal om voksen- og efteruddannelse. Nedlagt august 2009 efter sammenlægning med UddannelsesGuiden (ug.dk)

VUC
Voksenuddannelsescenter

VVU
Videregående voksenuddannelse

Æ

ÆF
Ændringsforslag til finanslov

Å

ÅU
Åben uddannelse

AAU
Aalborg Universitet 

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K