Del

Den ny chefaftale OK18

Siden vil løbende blive opdateret med diverse informationer og materialer

Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, Centralorganisationen af 2010 og Finansministeriet indgik den 28. april 2018 forlig om en ny chefaftale for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Med den nye chefaftale etableres der friere rammer og vilkår for de chefer, der er omfattet af aftalen.

Der er mellem aftaleparterne enighed om, at det ikke er intentionen med aftalerne, at de øgede frihedsgrader skal medføre en højere lønudvikling blandt cheferne i forhold til sammenlignelige chefstillinger i staten.

Nedenfor findes forskelligt materiale til brug for skolernes bestyrelser og ledelse i forbindelse med den nye chefaftale, fx lønstatistik, paradigme til ansættelsesaftale og anden informationsmateriale vedrørende aftalen.

I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte DEG for eventuelle spørgsmål, rådgivning eller sparring i forbindelse med den ny chefaftale.

Lønværktøj - skabelon til en lønpolitik for øverste chefer:

Skabelon (Word) for en lønpolitik for øverste chef, v1.0

Lønstatistik:

Lønstatistikker for hhv. erhvervsuddannelserne, de almene gymnasier og VUC er blevet udsendt til medlemskolernes bestyrelsesformand og direktør, men kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Skabeloner for ansættelsesaftale:

Skabelon (Word) for ansættelse af øverste chef, v1.0

Skabelon (Word) for ansættelse af øvrige chefer, v1.0

Udsendte dokumenter om den ny Chefaftale:

Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

NYT - Vejledning om aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Brev til bestyrelsesforeninger

Forvaltning af chefaftalen fra OK18

Vejledning til indplacering af øvrige chefer

Vejledende retningslinjer for indgåelse af resultatkontrakter og udbetaling af bonus til chefer

Følgeskrivelse til bestyrelsesformanden

Følgeskrivelse til øverste leder

Anvendt materiale i forbindelse med orienteringsmøderne:

Ministeriets anvendte præsentation af chefaftalen

Vejledning om ISOLA

Ansøgningsblanket for adgang til ISOLA

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K