Del

Ophavsret

Ophavsret er et meget komplekst juridisk område. Til at beskytte fx forfatteres og komponisters rettigheder til det de har forfattet, deres værker eller skrevne tekst, etc. gælder juridisk regler, som med et juridiske korrekte udtryk kaldes, ophavsret.

Ophavsretten beskytter som udgangspunkt en person, der er ophavsmand til eget værk og det er ophavsmanden der har rettigheden til at bestemme over dette. Vil andre have adgang til denne rettighed, må der indhentes en tilladelse fra ophavsmanden. Giver ophavsmanden andre tilladelse til at benytte hans værk, det kan eksempelvis være mod betaling, kaldes dette at overdrage ophavsretten helt eller delvist.

I dag udfærdiger mange medarbejdere værker til en arbejdsgiver, således at det er arbejdsgiveren, der benytter værkerne i dennes virksomhed, og herunder også har mulighed for at tjene penge på disse værker. I et ansættelsesforhold tjener den ansatte penge på at skabe værker som led i ansættelsesforholdet, hvorved der her bliver tale om en særlig overdragelse, idet ophavsmanden giver ”noget” af sin ophavsret videre til arbejdsgiveren, som således lovligt kan udnyttet værket.

Spørgsmålet er så bare, hvad præcist er det arbejdsgiveren har lov til at gøre med værket og hvilke ophavsrettigheder bliver hos den oprindelige ophavsmand.

Dette spørgsmål har professor Morten Rosenmeier i bogen ”ophavsret for begyndere – en bog til ikke-jurister” beskrevet nærmere. I bogens kapitel 7, afsnit K, der omhandler hvem, der har ophavsretten til værker, der er skabt af ansattes ophavsmænd, fastslår han:

”Det bedste er, hvis den ansatte og arbejdsgiveren simpelthen indgår en udtrykkelig aftale om, i hvilket omfang arbejdsgiveren kan udnytte den ansattes værker. Det nemmeste er, at man skriver det som et særskilt punkt i den ansættelsesaftale, den ansatte og arbejdsgiveren skal skrive under på. Man kan også forestille sig at arbejdsgiveren og den ansatte ophavsmand laver en separat aftale om ophavsretten, sådan at de skal skrive under på dels en ansættelseskontrakt, dels en aftale vedr. ophavsret. Det er også en mulighed, at den faglige organisation, den ansatte ophavsmand er medlem af, og den arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer arbejdsgiveren, indgår en ”kollektiv aftale” om, i hvilket omfang de ansatte overdraget deres ophavsrettigheder til arbejdsgiverne. Sådan en aftale er juridisk bindende for de ansatte og arbejdsgiverne, …”

I foråret 2019 indgik DEG og Akademikerne (AC), under medinddragelse af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), en fælles vejledende aftaletekst om ophavsret til undervisningsmateriale på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier. Aftaleteksten kan findes nedenfor under eksterne links.

Baggrunden for aftalen er at sikre et gensidigt samarbejde mellem skolen og medarbejderne om at indsamle, producere og videredistribuere viden i enhver form. Aftalen understøtter desuden, at både medarbejdere og kolleger, elever og andre interesserede skal kunne tilegne sig viden, skabe viden og videreudvikle denne viden, som så kan bruges af skolen og på tværs af undervisningsinstitutioner.

Formålet med aftalen er at præcisere, hvilke vilkår og betingelser som er gældende i relation til ejerskab og udnyttelse af immaterielle rettigheder til undervisningsmaterialer m.v., som skabes af den enkelte medarbejder i forbindelse med dennes ansættelsesforhold på skolen, eller på anden måde, er tilvejebragt af den enkelte medarbejder og anvendt i skolens undervisning.

Aftalen er fulgt op af en fælles hensigtserklæring fra DEG og Akademikerne om at anbefale, at der indgås lokale aftaler om rettigheder. DEG og Akademikerne anbefaler den fælles vejledende aftaletekst.

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, (UBVA), er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne (AC). Udvalget varetager hovedsageligt akademikeres interesser i spørgsmål om ophavsret.

UBVA har oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde mange informationer omkring ophavsret/immaterielrettigheder. På deres hjemmeside findes bl.a. et bredt udvalg af forskelligt videomateriale omkring ophavsret. Link til https://ubva.dk/

Denne side om ophavsrettigheder vil løbende blive opdateret. Skolerne er selvfølgelig velkommen til at bidrage med relevant materiale, som kan sendes til chefkonsulent Thomas K. Ankersen.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K