Del

En ansat, der har ret til fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption efter reglerne i ligebehandlingsloven, har herudover ret til i alt 10 omsorgsdage pr. barn under forudsætning af, at fødslen/modtagelsen sker under et ansættelsesforhold, der er omfattet af Barselsaftalen. Omsorgsdagene kan anvendes:

  a) af en gravid ansat som 7. og evt. 8. uge før forventet fødsel og/eller
  b) i tilknytning til anden orlov efter barselsaftalen og/eller
  c) hvis tjenesten tillader som hele eller halve arbejdsdage eller enkelttimer

Omsorgsdage kan benyttes på et senere tidspunkt - enkeltvis eller samlet - hvor der er konkret behov herfor, f. eks. i forbindelse med barnets sygdom, institutionsstart, lægebesøg eller lignende, og anmodning herom bør imødekommes af ansættelsesmyndigheden, medmindre det er uforeneligt med tjenesten.

For ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom gælder en karenstid på 1 år, således at retten til barselsorlov på de ovenfor  nævnte vilkår først indtræder, når den ansatte har haft sammenlagt 1 års beskæftigelse.


Nye regler om omsorgsdage pr. 1. oktober 2005

Barselsaftalen giver nu ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til om med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Er barnet født før den 1. oktober 2005, skal skolen følge de gamle regler for dette barn, se ovenfor.

Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb (dog mulighed for overførsel fra 1. til 2. år).


Regler:

09 06 2008 Finansministeriets cirkulære (14-08) om barsel, adoption og omsorgsdage.     

01 12 2003 Finansministeriets cirkulære (80-03) om beregning af løn under betalt fravær.     

06 2007 Finansministeriets og centralorganisationernes barselsvejledning.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K