Del

Sideløbende med en sag i Helbredsnævnet om eventuel afsked som følge af sygdom, kan der forløbe en sag i kommunen om førtidspension.

Dette vil typisk ikke have indflydelse på sagen om afsked på grund af svagelighed (lov om social pension er afgørende for tidspunktet for tilkendelse af social pension). Der skal i givet fald foretages høring før afsked efter
Ansættelsesbekendtgørelsens regler og gives opsigelsesvarsel på 3 måneder, hvis der udbetales pension ved afsked.

Der kan foreligge en forringelse af arbejdsevne/helbred, som kan give ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis fratræden sker inden det fyldte 60. år.
Derfor kan det være til den ansattes fordel at fratræde med kortere varsel end ifølge reglerne. Tillidsrepræsentanten bør involveres og der kræves en særlig aftale med den ansatte.

Beregningen af social pension reguleres efter indkomstforholdene, herunder lønnen i opsigelsesperioden.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K