Del

I fællesoverenskomster, som Finansministeriet har indgået med organisationer, er pensionsordning aftalt.

Som supplement til pension er de fleste ansatte dækket af en gruppelivsordning, hvortil skolen betaler månedligt bidrag. Ved dødsfald vil der efter fastsatte regler i cirkulærer fra Finansministeriet kunne udbetales ydelser.

For ansatte, der ikke (f. eks. på grund af karenstidskrav eller lav alder) er dækket af anden gruppelivsordning via en til ansættelsen knyttet forsikringsmæssig pensionsordning, skal skolen i visse tilfælde betale bidrag til en særlig gruppelivsordning. Der henvises til Finansministeriets cirkulære herom.

Pr. 1. april 2003 forhøjes den generelle pensionsprocent for lærere omfattet af organisationsaftalen for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne fra 12,5% til 13,5%.

Samtidig med ikrafttrædelsen af de nye arbejdstidsregler forhøjes pensionssatsen med 2 % point, hvoraf 1/3 anses for egetbidrag.

Ændres ikrafttrædelsen af arbejdstidsreglerne ved lokal aftale følger pensionsforhøjelsen dette tidspunkt.

Pr. 1. oktober 2006 hæves pensionsprocenten til 16 % og den nuværende særlige minipensionsordning bortfalder.

Der er i 2004 indgået aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsforhold for ansatte i fleksjob.

Formålet med aftalen er at sikre, at personer ansat i fleksjob har mulighed for at videreføre deres pensionsordning fra anden ansættelse inden for overenskomstområdet.

Regler:

21 01 2009  Finansministeriets cirkulære (02-09) om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

24 09 1997  Finansministeriets cirkulære (45/97) om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m. fl. under StKs, TOKs, CO IIs og ACs forhandlingsområde.

02 09 2008  Finansministeriets cirkulære (48-08) om  gruppeliveordning for tjenestemænd m. fl. og visse overenskomstansatte i staten mv.

15 06 2004  Finansministeriets cirkulære (36-04) om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU´s forhandlingsområde.

12 02 2003  Undervisningsministeriets skrivelse om frivillig indbetaling af pensionsbidrag.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K