Del

Medlemsskolerne kan indgå aftaler med de berørte organisationer om etablering af senior- og fratrædelsesordninger i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære herom.

Skolerne skal afholde alle udgifter hertil inden for deres egne økonomiske rammer. Men hvis skolen aftaler vilkår i en senior- eller fratrædelsesordning, der ikke er hjemmel til risikerer skolen at måtte tilbagebetale beløbene til Undervisningsministeriet.

Hvis skolerne har behov for at anvende en senior- eller fratrædelsesordning, som ikke er hjemlet i Finansministeriets cirkulære, kan der ved Undervisningsministeriets mellemkomst eventuelt indgås en individuel ordning for visse ledere.

Sådanne individuelle retræteordninger er omtalt i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 38. Sådan ordning kan især komme på tale i forbindelse med fusioner.

Seniorordninger, cirkulærets §§ 2 - 11

Ved seniorordninger gælder en aldersgrænse på 60 år (deltid) og 55 år (retræte), når den enkelte ordning træder i kraft samt minimum 10 års ansættelse i pågældende stilling.

Aftalerne skal følge Finansministeriets cirkulære og kan ved nedgang i tid indebære ekstra pensionsbidrag og ved overgang til lavere placeret stilling foruden ekstra pensionsbidrag medføre personlige løntillæg.

Der skal indgås aftale med pågældende organisation eller til vedkommende, som har fået delegeret forhandlingskompetencen (eventuelt tillidsrepræsentanten).

Der er tilføjet en ny bestemmelse i cirkulæret, hvorefter skolen kan bevilge ansatte, der er fyldt 62 år 1 dags frihed pr. måned. Skolen fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.

Der kan tillige til ansatte, der er fyldt 62 år, bevilges en særlig fratrædelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt.

Ved seneste ændring af reglerne er der indført et protokollat om seniorbonus. Seniorer med en vis alder, der afhænger af pågældendes forhandlingsberettigede organisation, har ret til en seniorbonus, som efter aftalte retningslinjer kan veksles til et antal seniordage eller til et ekstraordinært pensionsbidrag.

Personalestyrelsen og Centralorganisationerne er enige om vigtigheden af at informere om den nye seniorbonusordning. Det henstilles derfor, at ansættelsesmyndigheden informerer de ansatte i målgruppen om den nye ordning, f.eks. i forbindelse med seniorsamtaler, i en personalehåndbog eller lignende.

Den lokale seniorindsats, herunder anvendelsen af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, forudsættes drøftet i samarbejdsudvalget i forbindelse med øvrige personalepolitiske drøftelser.

Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik, og ældre ansatte skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale.

Frivillig fratræden

I cirkulærets §§ 15 - 17 findes mulighederne for overenskomstansatte; mens det for tjenestemandslignende ansatte er § 14 eller alternativt §§ 15 og 16 som indeholder rammerne, inden for hvilke den konkrete aftale skal holde sig.

Ordningerne forudsætter i de enkelte tilfælde enighed mellem den konkrete person og dennes chef og konkret aftale om fratrædelsen mellem skolen og den pågældende organisation (eller tillidsrepræsentant, hvis der er delegeret forhandlingskompetence til denne).

Der kan etableres frivillige fratrædelsesordninger i det omfang ansættelsesmyndigheden efter en konkret vurdering finder, at det er nødvendigt for at fremme den frivillige fratræden i forbindelse med større personalereduktioner.

Cirkulæret opererer med følgende elementer: Ekstraordinær pensionsalder, fratrædelsesbeløb, tjenestefrihed med løn, særlig fratrædelsesgodtgørelse og ekstraordinær pensionsbidragsindbetaling.

I august 2011 er der aftalt ændringer i forhold til aftalen fra 2008. Der er sket ændringer i kapitel 3 om frivillig fratræden, mens aftalens kapitel 2 om seniorordninger stort set er uændret.

Fra 1. april 2011 kan der kun indgås aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner. Der kan derfor ikke indgås aftaler om frivillig fratræden med den begrundelse, at det er nødvendigt for at rette op på en skæv aldersfordeling, da det er vurderet at kunne være aldersdiskriminerende.

Ligeledes er det ikke længere muligt at tillægge ekstra pensionsalder til tjenestemænd og indbetale ekstraordinært pensionsbidrag til overenskomstansatte m.fl. med den begrundelse, at de har været beskæftiget med ganske særligt belastende arbejde,

Aldersgrænsen på 62 år for aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner er bortfaldet. Tillæggelse af ekstra pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag er fortsat betinget af, at den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet.

Overenskomstansatte, der ikke kan gå på pension, kan få en fratrædelsesordning i form af et fratrædelsesbeløb og tjenestefrihed med løn inden fratrædelsen, og tjenestemænd, der ikke kan gå på pension, kan få et fratrædelsesbeløb.

Finansministeriet har fastsat nye satser og ny betalingsordning for tilkøb af pensionsalder fra 1. april 2011. Fremover kan der kun tilkøbes fulde pensionsår.

Der er fra 1. januar 2012 ikke mulighed for at udbetale seniorbonus. da der ikke er indgået ny aftale herom.

 

Regler:

29 08 2011  Finansministeriets cirkulære (43-11) om senior- og fratrædelsesordninger.

07 10 2002  Undervisningsministeriets skrivelse om senior- og fratrædelsesordninger.

08 11 2004  Undervisningsministeriets skrivelse om delegering af aftale- og forhandlingsret til Erhvervsskolelederne i Danmark ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K