Del

Disse ydelser udbetales til dækning af merudgifter ved arbejdet i forbindelse med fravær fra tjenestestedet.

Der kan være tale om udgifter ved tjenesterejser, udstationering, varetagelse af tjenstlige opgaver på bopælen m.v.

Reglerne er ofte forskellige for de enkelte grupper ansatte. Det mest omfattende regelsæt er tjenestemændenes, som er omfattende beskrevet i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 23, hvortil der henvises.

Hvor der ikke er beskrevet dækning af udgifter, kan man gå ud fra, at omkostninger, som en ansat har haft i forbindelse med arbejdets udførelse, som ikke naturligt bør afholdes af den ansatte, må kunne dækkes af arbejdsgiveren.

Der henvises til kapitel 13.1 vedrørende tjenesterejser.

I dette kapitel anføres reglerne for tjeneste-og lejeboliger og flyttegodtgørelse.

Regler:

27 11 2006  Finansministeriets cirkulære (58-06) om flyttegodtgørelse.

17 12 2010  Finansministeriets cirkulære (48-10) om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2011.

16 03 1989  Finansministeriets cirkulære (30/89) om tjeneste- og lejeboliger med senere ændringer.

08 04 2011  Finansministeriets cirkulære (8-11) om regulering boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K