Del

Aftalen om tjenesterejser er udførligt beskrevet i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 21.

Den 1. april 1999 er der foretaget en række ændringer i aftalen som følge af ændringer i skattelovgivningen.

 

Væsentligste ændringer i forhold til tiden før 1999

1 Tjenesterejser i udlandet og Grønland: Der er indført hovedprincip om, at rimelige merudgifter til tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation. Der ydes endvidere procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder, lokal transport o.l.

2 Dagpengesatserne fremgår af særligt bilag årlige cirkulærer om regurering af satserne.

3 Ydelser ved tjenesterejser i Danmark og til Færøerne:
a) Overnatning samt mindst 24 timer: Time- og dagpenge udbetales (a*)
b) Ej overnatning eller under 24 timer: Rimelige merudgifter til måltider o.l. refunderes mod dokumentation
 
a*: Hvis den ansatte anmoder om det, kan skolen dog i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder mv. (§ 20, stk. 2).

Hvor der ikke er beskrevet dækning af udgifter, kan man gå ud fra, at omkostninger, som en ansat har haft i forbindelse med arbejdets udførelse, som ikke naturligt bør afholdes af den ansatte, må kunne dækkes af arbejdsgiveren.

Regler:

30 06 2000  Finansministeriets cirkulære (57-00) om tjenesterejseaftalen.

13 01 2011  Finansministeriets cirkulære (1-11) om Satsregulering pr. 1/1 2011 for tjenesterejser. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K