Del

Afskedigelse er en ledelsesbeslutning. Der er imidlertid fastsat en række regler, oftest efter aftale eller forhandling med organisationerne om afskedigelser. Disse regler vedrører både indskrænkninger i skolens ret til at afskedige og formregler for udførelsen af afskedigelser.

Afskedigelser er alvorlige afgørelser både for den ansatte, det går ud over og for skolen, som ofte må foretage omorganiseringer af de tilbageblevne. Det må derfor være en given sag, at en skole, der får problemer, som kan medføre afskedigelse, gør hvad der er muligt for at undgå denne drastiske handling.

Er en afskedigelse uundgåelig, bør skolen foretage en afskedigelsesprocedure, der udover at opfylde de formelle lovbestemte beskyttelsesinteresser for den ansatte, tillige tager menneskelige hensyn i udstrakt grad.

Hvis problemerne vedrører en bestemt person, bør dennes forhold så tidligt som muligt drøftes mellem den ansatte og dennes foresatte for at finde en løsning på problemerne. Det kan være en fordel at inddrage tillidsrepræsentanten på et tidspunkt.

Skyldes problemerne skolens forhold (f. eks. aktivitetsnedgang), kan en række muligheder undersøges for at søge at undgå, at afskedigelser bliver nødvendige eller for at minimere omfanget af afskedigelser.

Følgende muligheder kan f. eks. undersøges: 

 1. Begrænsning af overarbejde i videst muligt omfang.
 2. Undladelse af besættelse af ledige stillinger eller snarligt ledige stillinger.
 3. Omplacering inden for skolen.
 4. Omskoling/kurser, som kan føre til sikring af beskæftigelsen.
 5. udlån eller overførsel til andre skoler.
 6. Frivillig fratræden (se også kapitel 12)
   
 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K