Del

Særligt om afskedigelser begrundet i manglende kvalifikationer

Skolen må, inden der eventuelt foretages afskedigelse, gøre den ansatte opmærksom på, hvilke kritisable forhold, der er tale om, og give pågældende mulighed for at medvirke til, at problemerne afklares, således at afskedigelse kan undgås. 

Reglerne for afskedigelse er her stort set de samme som i det tilfælde, hvor det er skolens forhold, der begrunder afskedigelsen. Det vil afhænge af omstændighederne, om sagen skal vendes i samarbejdsudvalget. F.eks. kan eventuelle retningslinier, vedtaget af samarbejdsudvalget have betydning.


Afskedigelse som følge af samarbejdsproblemer

For at skolen ikke skal risikere at måtte udrede godtgørelse for uberettiget afskedigelse, begrundet i samarbejdsproblemer, må det kræves, at der

  1. Foreligger en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og den person, der ønskes afskediget, ligesom
  2. Hovedskylden for problemernes opståen ikke må kunne tilskrives andre personer end den pågældende, som søges afskediget.
  3. Endelig må det kræves, at skolen på en relevant måde har søgt at løse de opståede samarbejdsproblemer.

Vedrørende punkt 3 kan der henvises til Kapitel 14.0, hvor der findes skema til brug for samtaler om problemet samt vejledning herom.


Afskedigelse på grund af sygdom (svagelighed)
 

Gammel ordning
Afskedigelse på grund af sygdom (eller hyppigt/massivt sygefravær) forudsætter, at Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (via Pensionskassen for Erhvervsskoler) har behandlet sagen og udtalt sig om den ansattes krav på pension.

Skolen skal via den ansatte indhente en lægeerklæring, som skal sendes til Pensionskassen for Erhvervsskoler i Finansministeriets Personalestyrelse, som ekspederer sagen videre.

Med anmodningen om pensionsretlig udtalelse skal medsendes en sygedagsliste for de seneste par år.

Hvis skolen efter behandlingen i Helbredsnævnet fortsat ønsker at afskedige, må der derefter foretages den ordinære afskedigelsesprocedure: Høring af den ansatte og centralorganisationen, samt meddelelse af afsked til den ansatte, organisationerne og pensionskassen efter ansættelsesbekendtgørelsens regler.

Gives der af Helbredsnævnet pensionsret ved fratræden, er opsigelsesvarslet 3 måneder. Er dette ikke tilfældet, har den ansatte et opsigelsesvarsel efter Ansættelsestiden på skolen, som nærmere bestemt i ansættelsesbekendtgørelsen.

 

Ny ordning
For ansættelser pr. 1. august 1995 eller senere, har skolerne ikke pligt til at forelægge sagerne for Helbredsnævnet. Skolerne kan dog mod betaling indhente udtalelser fra nævnet.

Ved visse ansættelse efter 1. august 1995 kan den ansatte dog være omfattet af gl. ordning. Dette er beskrevet i Ansættelsesbekendtgørelsens § 38 og vil navnlig gælde ansatte, som umiddelbart før ansættelsen også var ansat på en instutution for erhvervsrettet uddannelse. 

 

Helbredsbetinget (social) pension

Sideløbende med en sag i Helbredsnævnet om eventuel afsked som følge af sygdom, kan der forløbe en sag i kommunen om førtidspension. Dette vil typisk ikke have indflydelse på sagen om afsked på grund af svagelighed.

Der skal i givet fald foretages høring før afsked efter Ansættelsesbekendtgørelsens regler og gives opsigelsesvarsel på 3 måneder, hvis der udbetales pension ved afsked.

En skole har oplevet, at refusionen af sygedagpenge er indstillet, fordi der er tilkendt social pension. Skolen modtog først meddelelse om, at der var bevilget social pension mere end 2 måneder efter pensionstidspunktet og kun fordi den protesterede over afslaget på refusion!

Der kan foreligge en forringelse af arbejdsevne/helbred, som kan give ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis fratræden sker inden det fyldte 60. år. Derfor kan det være til den ansattes fordel at fratræde med kortere varsel end ifølge reglerne. Tillidsrepræsentanten bør involveres og der kræves en særlig aftale med den ansatte.

Alder er ikke afskedigelsesgrund 

Ved en bekendtgørelsesændring i 2008 blev kravet om afskedigelse af tjenestemandslignende ved det fyldte 70. år ophævet. Se i øvrigt afsnit 14.1 om de generelle forhold om afskedigelse af tjenestemandslignende ansatte. 


Regler:

01 09 2001 Finansministeriets cirkulære (23-01) om Afsked af tjenestemænd i staten m. fl. på grund af svagelighed eller sygefravær.

15 01 2003 Finansministeriets cirkulære (5-03) om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m. fl.

18 06 1992 Undervisningsministeriets bekendtgørelse  nr. 522 om ansættelsesvilkår.

01 02 2007 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår.

19 06 2008  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 568 om ændring af bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger (70 år).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K