Del

Afskedigelse er typisk det sidste led i en række tiltag over for en eller flere ansatte. Der kan have fundet en drøftelse sted i og den konkrete afskedigelse skal have været .

Formålet hermed er at undersøge, om skolen kan klare situationen uden at foretage afskedigelse.

Inden skolen foretager uansøgt afsked, skal der udsendes breve til den ansatte og til den centralorganisation, der har forhandlingsretten.

Der skal heri gives mulighed for at fremsætte udtalelse. En sådan udtalelse vil normalt følge principperne efter forvaltningslovens §§ 19 og 20.

Forvaltningslovens § 19, stk. 1, indeholder ingen formkrav til selve høringsproceduren. Formen skal blot respektere formålet med partshøringspligten, dvs. ønsket om at parten får mulighed for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag.

Det fremgår ikke af forvaltningslovens § 19, hvor lang frist parterne skal have til at udtale sig. I følge af Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986), pkt. 106, er anført bl.a. følgende:
"Ved fastsættelsen af en frist bør der gives den pågældende part rimelig tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje udtalelsens form og indhold. Der kan i den forbindelse tages hensyn til omfanget af oplysningerne og til sagens karakter, herunder om parten tidligere har haft lejlighed til at udtale sig om andre dele af sagen. Der kan endvidere tages hensyn til, om sagen er af en sådan karakter, at parten typisk vil kunne have interesse i at lade en sagkyndig vurdere sagen og medvirke ved udformningen af udtalelsen. Der bør også tages hensyn til andre private eller offentlige interesser, navnlig andre parters interesse i en hurtig behandling af sagen. Hvis parten anmoder om at få fristen forlænget, bør en sådan anmodning normalt imødekommes, medmindre det vil være væsentligt i strid med de hensyn, der lå til grund for fastsættelsen af fristen."

I praksis fortolkes bestemmelsen sådan, at partshøringen skal gennemføres på en måde og under vilkår, der giver parten en rimelig mulighed for at varetage sine interesser under sagen.

Af Moderniseringsstyrelsens Personale Administrative Vejledning (PAV) kapitel 31, følger, at der fastsættes en frist - normalt ikke over 3 uger - for afgivelse af udtalelse.

Undervisningsministeriets ansættelsesbekendtgørelse foreskriver ingen krav til længden af partshøringsfristen. Undervisningsministeriet har dog i bemærkningerne til bekendtgørelse nr. 335 af 30. maj 1995 anført, at skolerne fastsætter en frist for høringerne på normalt mindst 3 uger.
(Hertil bemærkes, at bekendtgørelse nr. 335 af 30. maj 1995 er historisk, og afløst af bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007.)

Der bør til centralorganisationen sendes oplysninger , som giver den mulighed for at kunne fremsætte kommentarer til sagen. Dog må der herved ikke gives oplysninger i strid med tavshedspligten, herunder med hensyn til personlige forhold (se kapitel 3.0).

Beder organisationen om yderligere materiale, kan skolen ved besvarelse heraf give udsættelse af fristen for udtalelser eller oplyse, at fristen for udtalelser ikke derved udskydes.

Hvis den pågældende ansættelse er påbegyndt inden 1. august 1995 skal der - inden der foretages opsigelse - tillige indhentes en udtalelse fra Pensionskassen om den pågældendes krav på pension.

Hvis skolen ikke har varslet afskeden (givet lejlighed til udtalelser) eller indhentet pensionsoplysninger inden afskedigelsen, kan den ansatte eller centralorganisationen forlange, at afskedigelsen trækkes tilbage.

Så må skolen begynde forfra. Dette kan gøres praktisk ved i samme brev at trække opsigelsen tilbage og meddele, at man (fortsat) agter at afskedige samt give lejlighed til udtalelser med nye frister. Samtidig må i givet fald fornyet udtalelse om pensionskrav indhentes, idet dette kan have ændret sig afhængigt af fratrædelsestidspunktet.

Efter omstændighederne kan også en manglende behandling i samarbejdsudvalget medføre, at sagen må gå om.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K