Del

Foranlediget af et par tilfælde, hvor skoler har fået underkendt deres afskedigelser, begrundet i aktivitetsnedgang, gives her en kort oversigt over afskedigelsesproceduren.
 

I ansættelsesbekendtgørelsen er afskedigelse af tjenestemandslignende ansatte fastsat til 2 tempi: Varsling/høring og meddelelse af afsked.

Dette er dog ikke hele proceduren. Denne omfatter: 

1. Konstatering/sikker forudsigelse af aktivitetsnedgang.

Få grundlaget for afskedigelserne fastsat ved opgørelser, som beskriver:

* hvilke aktiviteter, der falder bort eller forventes at falde bort.
* forventninger til aktiviteten på områder, hvor afskedigelsestruede kunne fungere (lokal arbejdsmangel er ikke tilstrækkeligt afskedsgrundlag, hvis vedkommende kan flyttes)
* hvad skolen har gjort for at undgå afskedigelser 

2. Behandling i samarbejdsudvalg, hvis aktivitetsnedgangens karakter eller konsekvenser fordrer dette. Efterlevelse af eventuelle retningslinier aftalt af samarbejdsudvalget. Se kapitel 3.0. 

3. Orientering af tillidsrepræsentant og pågældende ansatte. Ønsker pågældende at søge bort selv?

Det kan anbefales på dette stade af sagen kortfattet at beskrive (i internt notat) hvorledes skolen har behandlet sagen, herunder hvad organer, som skolen er forpligtet til at inddrage, har meddelt, f. eks.:

* Samarbejdsudvalgsbehandling (ved større rationaliseringer eller arbejdsomlægninger  eller som følge af aftaler i samarbejdsudvalget)
* Tillidsmandsmedvirken
* Evt. afskedigelsesudvalgsbehandling
* Ledelsens vurdering af sagen 

4. Varsling af afskedigelserne til den ansatte og centralorganisationen (typisk CO 10 eller OAO. Der skal gives adgang til at fremkomme med udtalelser. Normalt gives mindst 3 ugers frist. Der bør anføres frist for modtagelse af eventuel udtalelse på skolen. Kopi af varsingsskrivelse bør sendes til organisationen (f. eks. Uddannelsesforbundet eller TAT) og til tillids-repræsentanten.

Der bør sendes materiale om aktivitetsnedgangen m.v. til høringsparterne for at give grundlag for udtalelser. 

5. Pensionskassen for Erhvervsskoler anmodes om pågældendes krav på pension (hvis 1992-ansættelsesbekendtgørelsen herom gælder for ansættelsesforholdet). Udtalelsen om pension bør sendes i kopi til organisationen (eller centralorganisationen). 

6. Vurdering af eventuelle indsigelser. Beslutning om afskedigelse, hvis indsigelser eller ændrede forhold ikke medfører anden løsning.    
7. Afskedigelse (hvis dette følger af punkt 6). Afsked meddeles til:

den ansatte
centralorganisationen
organisationen
tillidsrepræsentanten
pensionskassen/pensionsordningen 

For tillidsmandsbeskyttede ansatte  gælder beskyttelse fremfor andre ansatte (tvingende årsager til afsked) samt at der skal gennemføres forhandling, typisk med organisationen, før afskedigelse kan komme på tale. I disse tilfælde bør vejledning indhentes. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K