Del

Bortvisning er ophør af arbejdsforhold med øjeblikkelig virkning. Der kræves hertil, at medarbejderen groft har misligholdt sit arbejdsforhold. Endvidere kræves, for at skolen ikke skal blive idømt godtgørelse for uberettiget bortvisning, at der ikke kunne have været anvendt et mindre alvorligt middel, f. eks. opsigelse med sædvanligt varsel.

I andre end åbenbart oplagte sager om grov misligholdelse bør skolen om muligt skriftligt meddele den ansatte, at en bortvisning vil blive effektueret, hvis misligholdelsen ikke ophører (evt. pr. bestemt frist).

Et eksempel på sådanne forhold kan være, at en ansat  udebliver uden gyldig fraværsgrund.

 For tjenestemandslignende ansatte gælder i Ansættelsesbekendtgørelsen særlige regler om misligholdelse af arbejdsforholdet i form af tjenesteforseelser. Disse regler medfører, at de tjenestemandslignende ansatte princippet ikke kan bortvises med den virkning, at ansættelsesforholdet ophører umidddelbart. Den tjenestemandslignende ansatte kan, hvor en egentlig  susspension ikke er nødvendig,  "sættes fra bestillingen"i form af udførelse af andet relevant arbejde eller bedes blive hjemme til vedkommende tilkaldes for videre undersøgelse af sagen.  

I personalesagen om en overenskomstansat, som refereres nedenfor, er listet en række forhold, som kan have betydning for vurderingen af berettigelsen til at bortvise.


Personalesag   *   Bortvisning   *   overenskomstansat

En overenskomstansat sanitør trængte sig ind i et arrangement, som blev holdt på skolens kantine, der er uden for hans område. Han blev bedt om at fjerne sig. Nogle timer senere vendte han tilbage i påvirket tilstand og optrådte voldeligt over for en elev. Da han atter blev sendt bort, truede han med senere at ville opsøge eleven og give hende tæv. 

Pågældende har været ansat et halvt år. Der er ikke givet advarsler tidligere, selv om man har været utilfreds med en noget "grov" adfærd.

På baggrund af episoden tør skolen ikke have pågældende på skolen mere. Man lægger hele skylden for det passerede på den ansatte. Skolen spørger, hvad man kan stille op.  

Besvarelse:
Oplyst, at skolen i en konfliktsituation må vælge det mindst vidtgående indgreb, som kan løse konflikten. I denne sag kan skolen ikke fortsat anvende den ansatte, hvorfor advarsler o. lign. ikke løser noget. En politianmeldelse er ikke ønsket af den forurettede elev eller skolen.

Der kan blive tale om opsigelse med sædvanligt varsel eller bortvisning. Der foreligger klart et afskedigelsesgrundlag. Om der også foreligger grundlag for bortvisning afhænger af, om der foreligger grov misligholdelse fra arbejdstagerens side.

Groveheden kan vurderes ud fra en række momenter:  

1) I hvor høj grad er samarbejdet umuliggjort (skade påført skolen eller andre medarbejdere, risiko for gentagelse af misligholdelsen)?  

2) Nødvendigheden af øjeblikkelig frigørelse for at "bevare respekten om arbejdet, retsopfattelsen".  

3) Kan skolens interesser tilgodeses tilstrækkeligt uden at ansættelsen ophæves?  

4) Er der reageret hurtigt nok fra arbejdsgivers side? Blot få dages tøven giver passivitetsvirkning. (Selv om passivitet ville gøre en bortvisning uberettiget, kan en almindelig opsigelse dog være berettiget - og det kan efter omstændighederne besluttes af skolen, at den ansatte ikke må vise sig på skolen i opsigelsesperioden - søg evt. rågivning) 

5) "Sociale" hensyn. Den ansattes alder, anciennitet m.v. 

6) I hvilken udstrækning misligholdelsen kan lægges den ansatte til last.  

I dette tilfælde peger alle momenter på, at en bortvisning er berettiget. Skolen blev oplyst om, at det er et alvorligt skridt at tage. Grundlaget må derfor være sikkert, således at det kan stå for en nærmere prøvelse, herunder en vidneførsel.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K