Del

Det er lovpligtigt for en arbejdsgiver, som skal foretage afskedigelser i større omfang at foretage forhandlinger med lønmodtagerne på arbejdspladsen og at sende skriftlig meddelelse om de forestående afskedigelser til Det regionale beskæftigelsesråd.

De talmæssige grænser for afskedigelserne, som ikke må kunne tilregnes lønmodtagerne selv og som foretages inden for et tidsrum på 30 dage, er: 

  1. Mindst 10 i virksomheder, der normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere 
  2. Mindst 10 % af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og færre end 300 lønmodtagere 
  3. Mindst 30 i virksomheder, der normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Skoler, som står over for betydelig aktivitetsnedgang i lovens forstand, skal derfor foretage forhandlinger med de ansatte eller deres repræsentanter og skriftlig meddelelse til Beskæftigelsesrådet, som det er nøje beskrevet i loven.

Som noget nyt skal skolen til brug for forhandlingen lokalt give skriftlig meddelelse om de kriterier, der påtænkes anvendt ved udvælgelsen af de lønmodtagere, som påtænkes afskediget samt om disse ansattes mulige afskedigelsesgodtgørelser.

Loven indeholder en straffebestemmelse, hvorefter overtrædelser af pligt til forhandling, afgivelse af de relevante oplysninger eller pligtig varsling af Arbejdsmarkedsrådet straffes med bøde. Det er i givet fald skolen, som kan pålægges bødeansvar.

I en bekendtgørelse har ministeriet fastsat regler om lovens administration.

Regler:

22 03 2010 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 291 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang med senere ændringer.

21 09 2006 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 969 om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K