Del

Her gælder Institutionslovens § 23: "Skolerne skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for det ved skolen ansatte personale." Ansættelsesbekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i Institutionsloven. Den er grundlaget for de tjenestemandslignende ansatte - se kapitel 4.1.

For det øvrige personale er grundlaget overenskomster indgået mellem Finansministeriet og en række faglige organisationer.


Skolerne har mulighed for at aftale særlige løntillæg med pågældende tillidsrepræsentant eller organisation for de enkelte ansatte i form af lokalløn. Dette sker som beskrevet i kapitel 5.5.  


Mulighed for tillæg efter Ny Løn eller andre løntillæg kan følge af overenskomster eller organisationsaftaler.


Der kan ydes løntillæg for merarbejde i særlige tilfælde for ansatte uden højeste arbejdstid (se kapitel 5.1 herom).


Hvis en skole har overtrådt løn- og ansættelsesreglerne, kan den forvente, at Undervisningsministeriet iværksætter sanktioner af tilskudsmæssig karakter. Undervisningsministeriet vil altid høre den enkelte skole, før der eventuelt bliver tale om f. eks. modregning i tilskud for udbetaling af uhjemlet løntillæg.

Regler:

00 00 0000  Vedtægt for den enkelte skole.

08 1998  Undervisningsministeriets håndbogshæfte nr. 59 om løn- og ansættelsesvilkår på erhvervsskolerne.

17 10 2001  Undervisningsministeriets orientering om sanktionspraksis ved overtrædelser af regler om løn- og ansættelsesvilkår.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K