Del

Et forhold, som skolerne må være opmærksomme på, er udgifter til "retsligt efterspil" i personalesager, som kan munde ud i en afskedigelse. Der tænkes også her på voldgifts- eller domstolssager.

Krav om godtgørelse for uberettigede afskedigelser på 500.000 - 800.000 kr. er almindelige i disse sager, og krav på mere end 1 mio. kr. er set. Afgørelserne resulterer oftest i lavere beløb.

Skolerne bærer i dag alle omkostninger ved personaleadministrationen, herunder voldgifts- og domstolssager.

I øvrigt er der i Ansættelsesbekendtgørelsen indført klageregler, således at klager over skolens afgørelser indgives til skolens bestyrelse og at visse klager over dennes afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet.  

Klagereglen i relation til Undervisningsministeriet er udformet således, at klager over skolens bestyrelses afgørelser ikke kan indbringes for Undervisningsministeriet med mindre der er tale om klage vedrørende suspension eller ikendelse af disciplinærstraf, eller principielle retssikkerhedsmæssige grunde taler for det.

Skolerne opfordres til at rette henvendelse til Erhvervsskolernes Bestyrelsesforenings sekretariat, hvis der er optræk til, at en personalesag kan udvikle sig til en voldgifts- eller domstolssag. Dette gælder ligeledes i klagesager.

Der findes regler om personalesager i AC-overenskomsten og fællesoverenskomsterne for de øvrige organisationsområder, se regler i afsnit 4.3.

For de tjenestemandslignende ansatte findes der regler herom i ansættelsesbekendtgørelsen, som er angivet nedenfor.

Regler:

01  02  2007 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K