Del

Der er vedrørende tillidsrepræsentanter anledning til at fokusere på deres arbejde, herunder hvor ledelsen skal have kontakt med dem og deres beskyttelse (som har naturlig sammenhæng med deres arbejdsopgaver). Dog bør ledelsen være opmærksom på, at tillidsrepræsentanter først har "kompetence" når de er valgt, anmeldt til det pågældende forbund og formelt godkendt af skolen.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for skolen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Han fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere, han er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.

Endvidere skal tillidsmanden holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra ledelsens side inden for pågældende gruppe ansatte.

Tillidsmandsbeskyttelse

I tillidsmandsbeskyttelsen ligger, at afskedigelse eller forflyttelse af en beskyttet medarbejder først kan foretages efter at en forhandling har fundet sted samt eventuelt udløser et forlænget opsigelsesvarsel.

De nærmere vilkår for forhandlingen og ved afskedigelsen fremgår af centralt fastsatte regler.

Et gennemgående krav til et sådant indgreb er, at der ligger "tvingende omstændigheder" til grund.

En tillidsmand må som følge af arbejdsmangel f. eks. kun afskediges under forudsætning af, at tvingende omstændigheder peger på afskedigelse af tillidsrepræsentanten fremfor den/de tilbageblevne.

Der gælder særlige opsigelses- og forflyttelsesvarsler for tillidsrepræsentanter. Se § 11 herom.

Det gælder særligt, at opsigelsesvarslet i tilfælde, hvor afskedigelsen ikke er begrundet i arbejdsmangel, er den pågældendes sædvanlige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder.


Tillidsmandsbeskyttelsen gælder som hovedregel (fælles)tillidsrepræsentanter og suppleanter herfor, samarbejdsudvalgsmedlemmer (medarbejderrepræsentanter) og disses suppleanter samt sikkerhedsrepræsentanter. Senest er også repræsentanter for skolens ansatte, der er medlemmer i institutionens bestyrelse blevet beskyttet.

Valg

Hovedbestemmelsen om valg (§ 2, stk. 1) lyder: "På enhver institution eller - for større institutioners vedkommende - i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere".

I cirkulæret findes vejledning til denne bestemmelse, herunder hvad der forstås ved "medarbejdergruppe" på de forskellige områder. Skolen kan opsige tillidsmandshvervet, hvis antallet af medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, i en periode af 3 måneder har været under 5. Skolen opsiger ved meddelelse til organisationens hovedkontor.

Regler:

30 09 2008  Finansministeriets cirkulære (58-08) om tillidsrepræsentanter i staten.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K