Del

Skolerne kan forelægge en lokal uenighed for Personalestyrelsen. Dette gælder også spørgsmålet om, hvorvidt der er opstået en bindende kutyme. Ved fortsat lokal uenighed er det fremgangsmåderne i de pågældende hovedaftaler, som skal følges.

Typisk skal der – inden der tage skridt til at indbringe sagen for overenskomstens parter – afholdes et lokalt møde mellem repræsentanter for institutionen og organisationens lokale afdeling, eventuelt tillidsrepræsentanten. (NB: på nogle områder er sådant møde obligatorisk, på andre vil det blot være en god mulighed for at enes).

Hvis de lokale parter ikke kan blive enige (NB: der må ikke indgås aftaler i strid med overenskomstens bestemmelser), bør de faktiske uoverensstemmelser beskrives i et mødereferat med følgende indhold:

* Hvor og hvornår mødet fandt sted
* Hvad uenigheden drejer sig om
* Parternes stillingtagen til uenigheden
* Parternes eventuelle enighed om sagens overgivelse til forhandling mellem overenskomstens parter
* De lokale parters underskrift

En uenighed, der ikke har kunnet løses lokalt, overgives til forhandling mellem overenskomstens parter ved mæglingsmøde, hvis en af parterne forlanger det. Ved mæglingsmødet er de lokale parter typisk også repræsenteret. Sagens videre gang kan involvere faglig voldgift.

Personalestyrelsen har i cirkulære af 12. maj 2005 givet retningslinier for indberetning om faglig voldgift samt stillet sig til rådighed for rådgivning og sparring tidligt i sådanne sager.

Regler:

12 05 2005  Finansministeriets cirkulære (21-05) om underretning af Personalestyrelsen om faglig voldgift mv.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K