Del

Lokal uenighed og brud på aftalerne for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskolerne kan ende i Tjenestemandsretten. Den gældende bekendtgørelse herom er fra 2003.

Som beskrevet oven for om overenskomstansatte bør der udarbejdes et mødereferat om den lokale uenighed inden denne forelægges Personalestyrelsen.

I tilfælde af en kollektiv aktion skal der for tjenestemandslignende ansatte foretages indberetning til Undervisningsministeriet.

I det tilfælde at en gruppe lærere holder et "fagligt møde", som skolen anser for stridende med lærernes pligter ifølge Ansættelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1 eller deres ansættelse i øvrigt, kan skolen give lærerne oplysning herom og besked om at genoptage arbejdet. Sker dette ikke skal der foretages indberetning.    

Regler:

15 12 2003  Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1125 om Tjenestemandsrettens kompetence.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K