Del

 

Stillingsoprettelse

Oprettelse af stillinger sker ved ledelsesbeslutning; ikke ved aftale. Derimod fastsættes løn (lønramme og evt. særligt tillæg) for nyoprettede tjenestemandslignende stillinger ved aftaler mellem Finansministeriet og de forhandlingsberettigede centralorganisationer. Herved klassificeres stillinger. Ved ansættelse af personale i de således klassificerede stillinger skal skolerne følge klassificeringen for stillingen (samt de i øvrigt aftalte eller fastsatte løn- og ansættelsesvilkår).

Genbesættelse af ledigblevne stillinger (der ikke er "personligt" oprettede - f. eks specialiststillinger) falder uden for dette kapitel.

I disse tilfælde kan skolen foretage stillingsopslag med respekt af stillingens klassificering uden at foretage underretning af andre parter. Det gælder også for frilistestillinger. Der er jo tidligere foretaget klassificering af stillingtypen og ved frilistestillinger tillige givet meddelelse om skolens konkrete anvendelse af frilisten for den nyoprettede stilling.

Mellem Finansministeriet og centralorganisationerne er der indgået aftale om klassificering af nyoprettede tjenestemands- og tjenestemandslignende stillinger. Aftalen er optaget i Finansministeriets cirkulære af 28. august 1995 om klassificering af nyoprettede stillinger.

Forudsætninger for stillingsoprettelse

For at skolen kan foretage eller ansøge om stillingsoprettelse kræves, at der foreligger 

  1. en helt ny opgave eller en væsentlig udvidelse af eksisterende opgaver på skolen sådan at antallet af stillinger forøges  eller
  2. en organisatorisk ændring, hvor der med henblik på styrings-, koordinerings- eller ledelsesopgaver etableres en ny funktion, som ikke før har eksisteret på skolen, og hvor antallet af stillinger er reduceret eller uændret. Den nyoprettede stilling skal være nødvendig for at gennemføre væsentlige ændringer i ansvarsfordelingen mellem de eksisterende stillinger. 

Der kan også foretages eller ansøges om stillingsoprettelse, hvis et ændret arbejdsindhold medfører en væsentlig ændring af de nødvendige uddannelseskrav til stillingen.

Stillingsopslag i forbindelse med stillingsoprettelse

Før en nyoprettet stilling opslås, skal skolen være opmærksom på, om stillingen er optaget på friliste. Ved ”friliste” forstås en fortegnelse over tjenestemands- og tjenestemandslignende stillinger, der allerede er klassificeret ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne (stillingsbetegnelse, lønramme, evt. særligt tillæg og normalt en funktionsbeskrivelse er aftalt).


Frilisteprocedure

Hvis den nyoprettede stilling findes på frilisten, skal skolen samtidig med, at stillingen opslås, sende et brev om frilistens anvendelse til vedkommende centralorganisation (eller den organisation, som centralorganisationen bemyndiger hertil).

Stillinger, der har særlig markering herom i frilisten, må dog ikke opslås, før der er givet den pågældende (central)organisation en frist på 3 uger til at fremsende eventuelle indsigelser mod anvendelsen af frilisten.

Procedure for ikke-frilistestillinger

Hvis den nyoprettede stilling ikke findes på frilisten, skal skolen rette henvendelse til Undervisningsministeriet for at der kan foretages en klassificering i samarbejde med pågældende (central)organisation.

Stillingsopslag må derfor afvente ministeriets meddelelse til skolen om stillingens klassificering eller opslås med forbehold for stillingens klassificering i Undervisningsministeriet.


Stillinger i lønramme 35-40

For disse stillinger er der i forbindelse med et nyt puljesystem indført nye regler for klassificering. Stillingerne klassificeres nu i en lønramme uden tillæg. Det betyder, at skolen i opslag af en sådan stilling ikke kan anføre et særligt tillæg af en bestemt størrelse; men kun pege på muligheden for at forhandle et tillæg efter reglerne for anvendelsen af cheflønpuljen for skolens øverste leder eller efter reglerne om ny løn for øvrige ledere. Dette gælder også opslag i en ledigbleven stilling, der oprindeligt er klassificeret med et særligt tillæg.

Regler:

28 08 1995  Finansministeriets cirkulære (23/95) om klassificering og omklassificering.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K