Del

Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde under Løn- og Personaleudvalget og DTL - udarbejdet et sæt vejledende regler vedrørende bedømmelse af lærere, ansat på prøve.
Vejledning og indholdet i de tilknyttede bedømmelsesskemaer er anført nedenfor.

1.  Vejledning

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansat personale ved erhvervsskoler m.v. omtales, at ansættelse kan ske på prøve med varig ansættelse for øje.

Prøvetidens længde er normalt 2 år, og der anvendes de for statens tjenestemænd gældende regler, som de er kommet til udtryk i bekendtgørelse nr. 96 af 20. marts 1972.

Dansk Teknisk Lærerforening (DTL) og Teknisk Skoleforening (TSF) er enige om:

 • at det er særdeles vigtigt for såvel den prøveansatte som skolen, at prøvetiden anvendes effektivt, det vil sige til at vejlede og bedømme pågældende på en sådan måde, at den endelige beslutning om fast ansættelse eller eventuel afskedigelse sker på et så sikkert grundlag som muligt,
 • at der bør anvendes skriftlige bedømmelser under prøvetiden (bedømmelsen inden 6 måneder skal være skriftlig), 
 • at det formelle ansvar for de skriftlige bedømmelser påhviler inspektøren for det område, hvor prøveansættelsen er sket. Bedømmelser forelægges skolens ledelse til brug for dennes afgrelse af prøvetjenestens videre forløb,
 • at kopi af bedømmelser bør tilstilles den prøveansatte (ved forlængelse af prøvetiden skal den ansatte have kopier/afskrift).

2. Prøvetiden

For at prøvetiden skal være effektiv, anbefaler DTL og TSF:

 • at der udfærdiges en uddannelsesplan for den nyansatte allerede ved prøvetidens start,
 • at uddannelsesplanen vurderes ved hver bedømmelse og justeres, hvis der påvises behov herfor,
 • at den pædagogiske vejledning så vidt det er muligt  er gennemført, før den første bedømmelse finder sted.


3. Fastsættelse af prøvetidens længde

Prøvetidens længde er normalt 2 år.
Prøvetiden kan nedsættes, hvis den pågældende (f.eks. på en anden teknisk skole) har haft undervisningsvirksomhed af samme art, som han vil blive beskæftiget med, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 20. marts 1972.

DTL og TSF finder det vigtigt, at skolen er opmærksom på en sådan tidligere virksomhed ved fastsættelsen af prøvetiden.

Under visse betingelser kan en fastsat prøvetid forlænges. Der kan være tale om, at prøvetjenesten ikke har været tilfredsstillende, eller at en krævet uddannelse ikke er fuldført. Prøvetjenesten skal i øvrigt planlægges og følges op således, at den ansatte kan afslutte sit pædagogikum inden for prøvetiden på 2 år.

4. Bedømmelsen

For at sikre kvalificerede, skriftlige bedømmelser bør inspektøren anvende flere kilder som grundlag. For eksempel bør

 

 • den daglige undervisning følges flere gange med jævne mellem¬rum i perioden, idet den prøveansatte på forhånd gøres bekendt med, hvornår undervisningen vil blive overværet,
 • praktikvejlederens bedømmelse bør   hvor de praktiske muligheder tillader det   indgå som et af de elemen¬ter, der danner grundlaget for den skriftlige bedømmelse.

Ligeledes bør man:

 • gennem samtaler med den prøveansatte søge at afdække om og i hvilket omfang, vedkommende føler, der er problemer, som man bør sætte ind overfor.

 Samtalens formål er at diskutere lektionsforløbet samt den prøveansattes egen situationsvurdering med hensyn til ansættelsen. Her tænkes på en vurdering af:

 • forholdet til elever og kolleger,
 • eget faglige niveau i forhold til de krav, den daglige ledelse stiller. Har den prøveansatte ikke nævneværdig undervisningserfaring, vægtes det faglige niveau i højere grad end de pædagogiske aspekter,
  hvilke punkter i uddannelsesplanen for den pågældende, der eventuelt bør revideres.

 

5. Terminer

Forløbet vil være

 • 1. skriftlige bedømmelse foretages senest 6 måneder efter ansættelsen,
 • Afsluttende bedømmelse sker senest 1 år og 5 måneder efter ansættelsen.

 

6. Bedømmelsesformularer

DTL og TSF er enige om at anbefale vedlagte skemaer som hensigtsmæssige i forbindelse med vurderingen og bedømmelsen af den prøveansatte.


7. Kommentarer

Under forudsætning af, at skolen råder over uddannede praktikvejledere inden for det område, læreren skal ansættes i og under henvisning til ønsket om, at praktikvejlederens bedømmelse indeholdes i de elementer, der ligger til grund for bedømmelsen, anbefaler DTL og TSF, at den første del af praktikvejledningen placeres på egen skole.

Selv om det er uden egentlig sammenhæng med bedømmelsen af den pågældende, ønsker begge parter at fremhæve og understrege det hensigtsmæssige i, at nyansatte tidligt indføres i "skolens liv" i en form, der vil være afhængig af skolens størrelse og struktur.

Skema til 1. bedømmelse

 

Navn: _________________________________ Cpr.nr. _____________

Hovederhvervsområde/fag: ____________________________________
                                    
Prøvetid udløber den:
1. Bedømmelse senest:
Afsluttende bedømmelse:
Faglige kvalifikationer nu:
Pædagogisk uddannelse nu:                                            
Bedømmelsen er afgivet efter overværelse af ___ lektioner samt afsluttende samtale.

A.  Følgende emner er behandlet i forbindelse med lektionerne:
   A1. Lærerens fortolkning af kursusplan:
         tilfredsstillende          
         mindre tilfredsstillende *)

   A2. Elevernes forståelse af det indlærte:
         tilfredsstillende          
         mindre tilfredsstillende *)

   A3. Klassens "klima":
         tilfredsstillende          
         mindre tilfredsstillende *)

   *) Se bemærkningerne.

B.   Under selve samtalerne blev følgende berørt:
     B1. Indtrykket af lektionerne:
     B2. Den prøveansattes egen mening om sin prøvetjeneste:
B3. Den prøveansattes egen mening om omgangen med elever, kolleger og sit faglige niveau i forhold til undervisningskravene:
     B4. Drøftelse af behovet for eventuel justering af ud¬dannelsesplan:
        
På baggrund af ovenstående kan følgende anbefales:
1.  Ansættelsesforholdet fortsætter
2.  Ansættelsesforholdet ophører  
3.  Andet

Eventuelle bemærkninger vedrørende punkterne A1, A2, A3 og inspektørens anbefaling vedhæftet: JA/NEJ (Det ikke benyttede overstreges).

Kopi af denne skrivelse og eventuelle bemærkninger er udleveret
til den prøveansatte: JA/NEJ (Det ikke benyttede overstreges).

 

___________________ den, __________    ______________________
                                               inspektør

Skema til afsluttende bedømmelse

 

Navn: ___________________________________ Cpr.nr. ___________
Hovederhvervsområde/fag: ____________________________________

Prøvetid udløber den:      
1. Bedømmelse foretaget:
Afsluttende bedømmelse senest:

Faglige kvalifikationer nu:   
Pædagogisk uddannelse nu:      
Uddannelsesplan fastlagt tidligere: JA/NEJ (kryds af).
Bedømmelsen er afgivet efter overværelse af ___ lektioner samt
afsluttende samtale.

A.  Følgende emner er behandlet i forbindelse med lektionerne:
   A1. Pædagogisk vurdering af lektionerne:
         tilfredsstillende 
         mindre tilfredsstillende *)
   A2. Opfyldelse af målsætningen:
         tilfredsstillende     
         mindre tilfredsstillende *)
   A3. Anvendelse af pædagogiske hjælpemidler:
         tilfredsstillende          
         mindre tilfredsstillende *)
  *) Se bemærkningerne.

B.   Under selve samtalerne blev følgende berørt:
B1. Indtrykket af lektionerne:
      B2. Den prøveansattes egen vurdering af lektionsorløbene, samt pædagogiske stade:
      B3. Eventuel justering af uddannelsesplan og nuværende status for PG:

På baggrund af ovenstående kan følgende anbefales:

1.  Indstilling om fast ansættelse
2.  Prøvetiden forlænges indtil
3.  Ansættelsesforholdet ophører 

Eventuelle bemærkninger vedrørende punkterne A1, A2, A3 og inspektørens anbefaling vedhæftet: JA/NEJ (Det ikke benyttede overstreges).

Kopi af denne skrivelse og eventuelle bemærkninger er udleveret til den prøveansatte: JA/NEJ (Det ikke benyttede overstreges).

 

___________________________ den, ______   ___________________
                                              inspektør

 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K