Del

Aftaleparterne på løn- og personaleområdet har i tidens løb indgået særlige aftaler om varetagelse af arbejde, som ofte ikke er klart omfattet af de almindelige tjenestepligter, som følger af de generelle stillingsbeskrivelser.

Af eksempler på særlige arbejdsfunktioner kan nævnes:
ledende lærer
skolehjemsassistent
uddannelses  og erhvervsvejleder

Om eventuelt vederlag for udførelse af særlige arbejdsfunktioner henvises til kapitel 5.2.

Den nye arbejdstidsaftale fastsætter, at tiden til hverv og visse funktioner, som nævnt i § 10 højst kan udgøre 800 timer årligt. Det konkrete tidsforbrug aftales af skolens ledelse med den lærer, der skal varetage hvervet, og tillidsrepræsentanten.

Ledende lærer

Der er som bilag til Arbejdstidsaftalen givet en funktionsbeskrivelse for hverv som ledende lærer. Det fremgår heraf, at den ledende lærer refererer til inspektøren efter forstanderens nærmere bestemmelse.

De emner, der på forskellig måde falder inden for ansvars  og opgaveområdet, er:

 • arbejdsplaner for lærerne
 • undervisningens meddelelse
 • standpunktprøver, eksaminer og karaktergivning
 • prøver og anden evaluering
 • lærermøder m. undervisningsmæssige spørgsmål
 • ordensreglement m.v.
 • arbejdsmaterialer, rekvisitter, lærermidler, faglitteratur m.v.
 • faglokalers indretning, udstyr og inventar
 • ekskursioner
 • lærernes kursusdeltagelse
 • planlægningsmøder med ledelse
 • eksterne møder m.v.
 • andre opgaver i naturlig forlængelse af ovenstående.

Der er ikke længere regler, som bestemmer det mindste antal hverv som
ledende lærer og mindsteforbruget af arbejdstid hertil på de enkelte skoler.
Hvilket tidsforbrug den enkelte ledende lærer kan medregne i sin arbejdstid aftales af skolens ledelse med den lærer, der skal varetage hvervet, og tillidsrepræsentanten.

Regler:

03 12 2008 Finansministeriets cirkulære (72-08) om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bilag D.

 

Skolehjemsassistent

Der er i Arbejdstidsaftalen givet en stillingsbeskrivelse for hverv som skolehjemsassistenter i et bilag. Det fremgår heraf, at skolehjemsassistenten medvirker til, at der tilbydes eleverne på skolehjemmet relevante aktivitetstilbud.

Skolehjemsassistenten varetager kontakten til beboerrådet og står til rådighed for de enkelte beboere med samtaler om personlige problemer i tilknytning til uddannelsen.

De emner, der på forskellig måde falder inden for skolehjemsassistentens ansvars  og opgaveområde er: indkvartering, orientering om skolehjemmet, vagtopgaver i begrænset omfang, aktiviteternes forberedelse og gennemførelse, tilsyn med lokaler m.v. og husorden.

Hvilket tidsforbrug den enkelte skolehjemsassistent kan medregne i sin arbejdstid aftales af skolens ledelse med den lærer, der skal varetage hvervet, og tillidsrepræsentanten.


Regler:

03 12 2008 Finansministeriets cirkulære (72-08) om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bilag D.

Uddannelses  og erhvervsvejleder

Der er i Arbejdstidsaftalen givet en funktionsbeskrivelse for hverv som uddannelses  og erhvervs-vejleder. Disse udøver hvervet under ansvar over for skolens ledelse.

De emner, der på forskellig måde falder inden for uddannelses  og erhvervsvejlederens ansvars  og opgaveområde er: elevernes uddannelsesvalg, uddannelsesmæssige problemer, personlige uddannelsesrelaterede problemer, praktikplads  eller jobsøgning, andre uddannelsesmuligheder, orientering om skolens tilbud til potentielle elever.

Hvilket tidsforbrug den enkelte uddannelses  og erhvervsvejleder kan medregne i sin arbejdstid aftales af skolens ledelse med den lærer, der skal varetage hvervet, og tillidsrepræsentanten jf indledningen af kapitlet.

Der er ikke krav om, at lærere, der udfører disse funktioner, har særlig uddannelse hertil. Dog anføres det i bekendtgørelsen om emnet, at der ved individuel og personlig vejledning bør anvendes hertil uddannede lærere.

 

Regler:

07 07 2010  Undervisningsministerens bekendtgørelse nr. 876 om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område.

03 12 2008 Finansministeriets cirkulære (72-08) om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bilag D.

Skriftlig censur

Læreres bedømmelse af egne elevers skriftlige eksamensopgaver indgår i arbejdstiden med den medgåede tid efter de fastsatte censurnormer ved erhvervsskolerne.

 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K