Del

På dette område gælder de almindelige principper fra arbejdsmarkedet (det offentlige).Der er indgået fællesoverenskomster mellem Finansministeriet og hhv. Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og  CO II (nu CO 10). Disse overenskomster indeholder fælles stof gældende for en lang række medarbejdere, herunder bestemmelser om afskedigelse og tillidsrepræsentanter. For de enkelte grupper af medarbejdere indgås organisationsaftaler, som supplerer eller fraviger fællesoverenskomsten. 

På AC- området er der indgået (fælles)overenskomst. Til overenskomsten knytter sig et  protokollat med særbestemmelser for en række ministerområder, herunder Undervisnings-ministeriet. 

Skolerne skal anvende overenskomsternes regler for de ansatte, som overenskomsten gælder for, herunder underretningspligten, også for ansatte, som ikke er medlem af pågældende organisation/forbund. 

Således skal f. eks. opsigelse af rengøringsassistenter ske til 3f, selv om de ansatte ikke er medlem der, men eventuelt i et andet forbund. 3f er forhandlingsberettiget for rengøringsassistenter.

Overtrædelse af reglerne, f. eks. om meddelelse af afskedigelser til rette (forhandlingsberettigede) organisation vil typisk medføre, at skolen skal betale en bod. 

For overenskomstansatte gælder generelt den ordning, at sager om lokal uenighed om forståelsen eller anvendelsen af fællesoverenskomsten og tilhørende bilag og pågældende organisationsaftale skal behandles lokalt inden der eventuelt afholdes mæglingsmøde i henhold til vedkommende hovedaftale. Reglerne herom findes i fællesoverenskomsterne samt i hovedaftaler. Der henvises i øvrigt til kapitel 3.1 om hovedaftaler. 

Der findes endvidere afsnit sidst i fællesoverenskomsterne om elever.  

Overenskomstansatte er enten via pensionsordning eller via særlig gruppelivsordning dækket af en gruppelivsordning, hvortil skolen betaler månedligt bidrag. Ved dødsfald kan der efter fastsatte regler i cirkulære fra

Finansministeriet udbetales ydelser. Der henvises til kapitel 11.

For overenskomstansatte kan der typisk aftales (i ansættelsesbrevet) særlige vilkår i form af prøvetid eller midlertidigt arbejde. Da vil Funktionærloven oftest gælde vedrørende opsigelsesregler. Ved prøvetid er opsigelsesvarslet fra skolens side 14 dage, hvis arbejdsforholdet ikke varer ud over 3 måneder og ved arbejde af midlertidig karakter kan der, hvis arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, foretages opsigelse uden varsel eller med aftalt kort varsel.

Regler:

05 09 1994  Undervisningsministeriets skrivelse om, at skolerne med hjemmel i Erhvervsskolelovens § 15 selv kan anvende de af Finansministeriet indgåede overenskomster og organisationsaftaler. 

15 10 2008  Finansministeriets cirkulære (66-08) om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationers - Det statslige område. 

02 09 2008  Finansministeriets cirkulære (48-08) om Gruppelivsordning for tjenestemænd   m. fl. og visse overenskomstansatte i staten mv. 

22 08 2002  Finansministeriets cirkulære (36-02) om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte. 

28 09 2001  Undervisningsministeriets vejledning om en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af overenskomstansatte. 

03 02 2009 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven).
 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K