Del

Der findes regler fra Finansministeriet om timelønnet undervisning. Disse skal anvendes i det omfang, undervisning forudsætter anvendelse af akademisk uddannede undervisere. 

For uddannelser i øvrigt, d.v.s. primært erhvervsuddannelser, gælder Undervisningsministeriets cirkulære af 30. juni 2000.

Timelæreres ansættelsesforhold er tidsbegrænset, idet det fastsættes for en periode ad gangen. 

Skolen bør derfor anføre i ansættelsesdokumentet, at ansættelsen ophører pr. sidste arbejdsdag uden yderligere meddelelser. 

De opsigelsesvarsler, der gælder for den konkrete timelæreransættelse vedrører ikke fratræden ved periodens udløb; men kun opsigelse af andre grunde under ansættelsesforholdet – og vil derfor typisk medføre fratræden før den planlagte fratrædelsesdato. 

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Skolerne skal være opmærksomme på, at en række timelæreransættelser i forlængelse af hinanden kan være i strid med en lov fra

Beskæftigelsesministeriet om tidsbegrænset ansættelse. Denne lov er behandlet i Kapitel 4.0 ovenfor. 

Ved at lade en ”tilstrækkelig” periode være mellem timelæreransættelserne, kan problemet løses. Undervisningsministeriet har i brev af  1. april 2004 beskrevet nogle tilfælde, hvor der foreligger fornyelser af tidsbegrænsede ansættelser (som kun må ske 2 gange) og nogle tilfælde, hvor der er tale om to selvstændige tidsbegrænsede ansættelser (“nulstilling”).

Regler:

11 09 2008  Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 907 om tidsbegrænset ansættelse. 

01 04 2004  Undervisningsministeriets brev om lov nr. 370 om tidsbegrænset ansættelse.

                                                                                                                                                      

Timelærere ved erhvervsuddannelser m.v. (Undervisningsministeriets cirkulære)

  

Nyt lønsystem

Timelærere aflønnes pr. arbejdstime med en basisløn svarende til en kvotadel af årslønnen for fastansatte på basisløntrin 1 med tilhørende tillæg, jf. §§ 3 og 4 i aftale om det nye lønsystem. 

Ved 4 års anciennitet springer basislønnen til en kvotadel af årslønnen på basisløntrin 5 med tilhørende tilæg. 

For undervisere med hovedparten af undervisningen ved HTX eller KVU er de tilsvarende basisløntrin 2 og 6. 

Kvotadelen udgør 47/52 af årslønnen divideret med 1680. Denne timeløn forhøjes med 1 %. 

Efter cirkulæret kan ansættelsens varighed højst udgøre 47 uger i 52 på hinanden følgende uger. 

Arbejdstidsaftalen gælder for timelærere; men der gælder en række undtagelser. 

Ved ansættelsen skal der træffes aftale om det antal timer, ansættelsen skal omfatte. Eventuel merarbejde godtgøres i henhold til Arbejdstidsaftalens §§ 2, stk. 3 og 16, stk. 2. Arbejdstiden kan højst udgøre 839 arbejdstimer årligt (tekniske skoler). 

For de timelærere, der er omfattet af lov om ”ansættelsesbevis” (se kapitel 4.0) gælder, at den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal angives i ansættelsesdokumentet. Dette kan være vanskeligt eller umuligt at efterleve fuldt ud; men skolen bør give så udførlige oplysninger om dette punkt som muligt. Ved væsentligt ændrede forudsætninger kan det blive nødvendigt at indgå ny ansættelseskontrakt. 

Det kan aftales mellem skolen og pågældende timelærer, at lønnen beregnes på grundlag af antallet af arbejdstimer i de enkelte måneder (f. eks. det faktiske antal timer på den månedlige timeseddel). I mangel af sådan aftale, fordeles lønnen ligeligt over ansættelsesperioden. 

Timelærere på basisløn kan tildeles tillæg for kvalifikationer, funktioner og resultatløn efter samme principper som for fastansatte lærere. 

De timelærere, som i perioden 1. august 1999 til 30. juni 2000 var ansat ved skolen og som havde flere end 400 timer i denne periode, kan fremover blive på gammelt lønsystem efter cirkulærets § 7, som også indeholder regler om overgang til nyt lønsystem. 

Der ydes løn under sygdom inden for ansættelsesperioden. For langvarigt syge gælder særregel om opsigelse i § 6, stk. 2. 

Med hensyn til ferie har timelærere frihed efter ferieloven. Der optjenes feriegodtgørelse med 12½ %, som indbetales til FerieKonto.  

Timelærere, der ikke er fuldtidsansat andetsteds, får løn under fravær som følge af barsel eller adoption efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Dette sker dog kun for lærere, som har været ansat sammenlagt mindst 1 år ved skolen. For timelærere, der er deltidsansatte andetsteds, kan løn i disse tilfælde kun ydes ”indtil fuld beskæftigelse.” 

Timelærere er omfattet af gruppelivsordning, hvortil skolen bidrager. 

Ansættelsesforholdet kan opsiges fra såvel den ansatte som fra skolens side med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneders ansættelse ved skolen. Har ansættelsen varet længere end 6 måneder, forhøjes varslet til 3 måneder fra skolens side. 


Personalesag   *   Afskedigelse af timelærer   *   varsel (1988)

Der har været afgjort en retssag om opsigelsesvarslet, hvor en timelærer har været ansat i perioder, der har ligget i forlængelse af hinanden og har varet mere end ½ år. 

I sagen blev læreren ansat for næste kursusperiode inden han havde afsluttet den indeværende. Domstolen anså herved ansættelsesforholdet som fortløbende - med opsigelsesvarsel på 3 måneder. 

For at kunne anvende opsigelsesvarslet på 1 måned, må skolen i det mindste gøre et ansættelses-forhold færdigt, før der træffes aftale om ny ansættelse, hvis den samlede ansættelsestid for 2 kursus-perioder, der ligger efter af hinanden, overstiger 6 måneder. Det er muligt, at der tillige skal være tidsmæssig adskillelse mellem kursusperioderne. Dette er i sidste instans et domstolsspørgsmål.

 


Timelærere efter Finansministeriets cirkulære

Disse lærere aflønnes med en timelønssats pr. arbejdstime. 

Der er forskellige satser m.h.t. løn og forberedelsestid, og skolerne gives løbende meddelelser om, hvorledes de forskellige typer undervisning skal indpasses i skalaen, der går fra I til VII. 

Finansministeriets regler skal anvendes i det omfang undervisningen på de erhvervsskolernes eksamensafdelinger forudsætter anvendelse af akademisk uddannede undervisere. 

Cirkulæret anfører, at anvendelse af satserne I - III generelt forudsætter, at læreren har en akademisk uddannelse, og inden for undervisningsområder, hvor disse satser gælder, skal de også anvendes, såfremt læreren ikke har en akademisk uddannelse. Derimod vil der ikke kunne udbetales vederlag efter sats I - III, såfremt en akademisk uddannet lærer underviser på et niveau, der ikke forudsætter en sådan uddannelse. 

Ved videregående teknikeruddannelser anvendes sats III. Dette gælder tillige for HHX og HTX med undtagelse af de fag på erhvervsuddannelsesniveau, som indgår. Da gælder sats IV. 

Ansættelse som timelærer kan ske med forbehold for, at der oprettes et hold i det pågældende fag.


Regler:

30 06 2000  Undervisningsministeriets  cirkulære  om løn- og ansættelsesforhold for timelærere ved erhvervsskoler (handelsskoler og tekniske skoler). 

10 07 2000  Undervisningsministeriets skrivelse om ansættelse af timelærere ved handelsskoler og tekniske skoler. 

19 03 2002  Undervisningsministeriets skrivelse om timelønnet undervisning.  

17 01 2001  Finansministeriets cirkulære (04-01) om timelønnet undervisning og censorvederlag. 

05 03 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om Finansministeriets cirkulære 04-01. 

09 07 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om timelønnet undervisning og censorvederlag.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K